บริการตรวจให้การรับรองระบบ  (Audit)

   

 

             ACT.center ให้บริการในการตรวจประเมินหรือตรวจติดตามในมาตรฐานต่างๆ โดยทีมงานที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดและ

มีประสบการณ์การตรวจรับรองมาแล้วกว่า 10 ปีจึงทำให้การตรวจเป็นไปอย่างมืออาชีพยืดหยุ่น ลดความกังวลเรื่องประเด็นความ

ไม่คล้องที่ไม่เหมาะสม และงบประมาณไม่บานปลาย

 

ประโยชน์ของการขอการรับรองระบบ

 

ด้านการยอมรับจากลูกค้า

- ใบรับรองเป็นการยืนยัน ถึงมาตรฐานการจัดการขององค์กร เพื่อให้เกิดการยอมรับของลุกค้า

- สร้างภาพลักษณ์ที่กับองค์กร

- สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า

 

ด้านหน่วยงานราชการ

- สามาถรถเข้าถึงสิทธิการซื้อขาย หรือประมูลงานภาครัฐ

 

ด้านผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ

เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันอย่างเเพร่หลายช่วยให้ท่านได้เปรียบทางการเเข่งขัน ทางธุรกิจได้

- ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ และจัดการกับความเสี่ยง

- มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในการทำกำไร และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

- พัฒนาระบบการทำงานในองค์กรให้เกิดความชัดเจนขึ้น ลดการเกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

- สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทว่ามีความใส่ใจถึง คุณภาพ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

ประโยชน์ต่อบุคคลากรในองค์กรของท่าน

- มีความรู้ความเข้าใจ มีการทำงานเป็นระบบ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ชัดเจน

- ลดความขัดแย้ง ในการทำงานเป็นทีม

 

 โดยรูปแบบการตรวจสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

1.การตรวจให้การรับรองมาตรฐาน ( Certification audit )

คือการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในการตรวจ เพื่อให้การรับรอง (Certification audit) และการตรวจ

ประเมินระบบประจำปี (Surveillance audit)

 

2.การตรวจติดตามภายใน ( Internal audit )

คือการตรวจติดตามระบบการจัดการต่างๆ ภายในบริษัทประจำปีให้กับองค์กรต่างๆ โดยจะทำเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น

ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด อาทิ audit plan, audit checklist, audit report, Corrective action request รวมไปจนถึง

ให้คำแนะนำในการแก้ไขและติดตามประเด็นที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องเพื่อให้เห็นถึง ความสอดคล้องของ

ระบบการจัดการที่กำหนดขึ้น, การปฏิบัติสอดคล้องตามเอกสารที่กำหนดไว้ และประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์

ใช้ระบบภายในองค์กร

 

3.การตรวจเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง ( Pre-audit )

คือการตรวจประเมินความพร้อมเบื้องต้นขององค์กร ให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานที่ต้องการขอการรับรอง

ในมาตรฐานต่างๆ รวมไปจนถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขและติดตามประเด็นที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้อง

 

4.การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ ( Supplier-audit )

คือการตรวจประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีผลต่อเนื่องกับคุณภาพขององค์กร เพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นใจถึง คุณภาพแผนการส่งมอบ และการให้บริการ ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรและลูกค้าขององค์กร

ตัวอย่างสิ่งที่ได้จากการตรวจ อาทิ audit plan, audit checklist, audit report,Corrective action request รวมไปจน

ถึงการแก้ไขและติดตามประเด็นที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้อง

 

มาตรฐานที่รับตรวจได้แก่

  ระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

  ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

  มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000:2018

  ระบบบริหารงานคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016

  ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

  Good Manufacturing Practice - GMP

  Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP


Visitors: 70,319