มาทำISO 14001กันเหอะ

        ปัญหามลภาวะและการลดลงของทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม และสภาวะโลกร้อน ถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ

และมุ่งเร่งแก้ไข เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกวันนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้น และรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มาตรฐานสากลที่เราจะมาพูดคุยกันในครั้งนี้ ขอยกเอา

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม – ISO 14001 ระบบมาตรฐานการจัดการเพื่อโลกสีเขียวของเรา มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หรือที่ คุ้นตากับ ISO 14001:2004 คือมาตรฐานการจัดการองค์กรมาตรฐานหนึ่ง ที่เน้นเรื่องของการจัดการจัดการด้านทรัพยากร

ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากทุกกิจกรรมขององค์กร ทั้งที่องค์กรสามารถจัดการได้เองและ องค์กรสามารถผลักดันให้เกิดการจัดการได้

     

      สิ่งที่มาตรฐาน ISO 14001 ฉบับปี 2004 ระบุให้องค์กรต้องมีการดำเนินการ ได้แก่ ดำเนินการชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใน

องค์กร (Environmental Aspects) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอาจจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอยู่ จากกิจกรรมต่างขององค์กรเช่น

กิจกรรมการผลิต, กิจกรรมการขนส่ง ฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้อง กับกฎหมายด้านสิ่งแวด

ล้อมพิจารณา ข้อบังคับต่างๆ ทั้งจากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ

ให้สอดคล้องกับกฎ ข้อบังคับเหล่านั้น ประกาศนโยบาย วัตประสงค์ และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

 

      เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีการตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุมการใช้ทรัพยากรจากกิจกรรม

ต่างๆ ให้มีการใช้อย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย เช่น การใช้น้ำประปา,การใช้พลังงานไฟฟ้า, การใช้พลังงานความร้อน เป็นต้น

 

       

      ควบคุมมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งมลภาวะทางดิน, มลภาวะทางน้ำ และมลภาวะทางอากาศ

มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและฟื้นฟูจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้, สารเคมีรั่วไหล, หม้อต้ม

แรงดันสูงระเบิด, ระบบบำบัดน้ำเสีย ขัดข้อง เป็นต้นดังนั้นแล้วถ้าทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO 14001 แล้วย่อมจะส่งผลต่อดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกอันสดใสจะคงอยู่กับเรา

ไปอีกนานเท่านาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,665