CAR Management For ISO9001           การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การดำเนิน

การขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  ดังนั้นค้นหาต้นตอของปัญหา ( Root Cause)

จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อขจัดสาเหตุที่เเท้จริงและเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการเกิดซ้ำของปัญหาเดิมๆ   หรือพูนนัยหนึ่ง

ก็คือการที่กิจกรรมการแก้ไขร้องเรียน Corrective Action ล้มเหลวทำให้ปัญหาที่เคย

แก้ไขไป กลับมาเกิดซ้ำขึ้นมาอีก

        หลักสูตรการแก้ไขปัญหานี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เกิดความ

รู้ทักษะการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับองค์กร ข้อกำหนดมาตรฐาน  และข้อกำหนด

ของลูกค้าซึ่งภายในหลักสูตรประกอบไปด้วย ทฤษฏีตัวอย่าง เชิงปฏิบัติการในการทำ

Corrective Active & Preventive Action  โดยใช้รูปแบบในเชิงของการจัดลำดับความ

คิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้  รับไปใช้

ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 


1. เพื่อให้การแก้ไขข้อร้องเรียน CAR เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน และสอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาหน้างาน ที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่างถูกวิธี

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการสืบค้นหา  สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและกำหนดมาตร

การ การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

4 เพื่อฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถลดการเกิดซ้ำของปัญหาเดิมๆ ได้

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  และ

ช่วยให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้
        

เนื้อหาการอบรม


1. นิยามความหมายและความแตกต่างของ NC , CAR

2. ขั้นตอนการจัดการอย่างเป็นระบบ  ตาม ISO 9001:2015

3. เทคนิคการระบุปัญหา รายละเอียดของปัญหาได้อย่างชัดเจน

4. เทคนิคการค้้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

5. เทคนิคการประเมินความรุนแรง และผลกระทบของปัญหา

6. การกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

7. การกำหนดแผนการแก้ไขปัญหา ที่มีประสิทธิภาพ

8. เทคนิคการแก้ไขและ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ

9. การวัดผลและวิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม  Corrective Action

และ Preventive Action

10. เทคนิคการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา และการประเมินผล

กระทบความเสี่ยงต่อองค์กร

จุดเด่นของหลักสูตร

* เน้นการยกตัวอย่าง  กรณีศึกษากิจกรรมกลุ่ม

* เน้นการแก้ไขปัญหาจากหน้างานจริง

ระยะเวลาอบรม     1   วัน

ผู้เข้าอบรม                
ไม่เกิน 40  ท่าน
 

Visitors: 102,666