Maintain and improve

  

         การรักษาระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ ให้คงประสิทธิภาพ และ มีการพัตนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านช่วงแห่งการตั้งใจทำระบบเพื่อ

ขอการรับรองไปแล้วนั้น นับเป็นปัญหาอันน่าหนักอกใจของหลายๆ บริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองเพราะความใส่ใจ ร่วมไม้ร่วมมือ ในการทำระบบ

มักจะหมดอายุไปหลักจากที่ บริษัทได้รับการรับรองในมาตรฐานไปแล้วเหลือทิ้งไวให้เป็นภาระของผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบเพียง

หนึ่งหรือสองคน


        ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนคือระบบมาตรฐาน ISO ไม่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดวางไว้เป็นเพียงการดำเนินการ

ระบบแบบขอไปที กลายเป็นภาระด้านเอกสารที่ไม่มีใครให้ความสำคัญความสำเร็จที่วาดฝันไว้ส่วนหรูก่อนทำระบบก็ค่อยเลือนหายไป จน

กลายเป็นคำ ครหาต่างๆ ที่บอก อาทิ “ได้ ISO แล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลย”หรือ “ใช่ๆ สงสัยจัง ดูซิปัญหามากมายแบบนี้ยังตรวจผ่านเฉยเลย

หรือ “ใช่ๆ สงสัยจัง ดูซิปัญหามากมายแบบนี้ยังตรวจผ่านเฉยเลย” เกิดเป็นแรงกดดันไปสู่ผู้ดูแลระบบ ที่อาจมีแรงใจ แต่ขาดความชำนาญ

ในการขับเคลื่อนระบบ ฯ


      เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้กับบริษัทต่างๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO แต่ขาดบุคลากรที่คอยขับเคลื่อนระบบให้เต็มประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

ที่ได้ตั้งไว้ มีการตรวจติดตามภายใน ให้เฝ้าระวัง สิ่งที่ไม่สอดคล้องที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ในอนาคต ACT.center จึงได้มีบริการ

“Maintain and Improve standard system” โดยที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนระบบมาตรฐาน ISO ให้เกิดประสิทธิภาพ

สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ประโยชน์

 

ท่านจะได้รับจากการเข้ารับการบริการในโครงการดังกล่าว อาทิเช่น


1.เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการมาตรฐาน ISO ให้ สัมฤทธิ์ผล สามารถวัดความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

2.การตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ

3.การติดตาม ประเด็นปัญหาความไม่สอดคล้องต่างๆ ให้มีการดำเนินการ แก้ไขปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง และป้องกันการเกิดซ้ำ ของปัญหา

4.ร่วมวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ และตอบข้อร้องเรียนลูกค้า เพื่อยกระดับความพึงพอใจลูกค้า ให้เหนือความคาดหวัง

5.ร่วมให้คำปรึกษา ประชุม ในการกำหนด วิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายของบริษัทของท่าน

6.ออกแบบและปรับปรุง ระบบ การจัดการจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถคำนวณหาและ ลดต้นทุน การผลิตได้

7.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สำหรับ บุคลากรผู้ชำนาญการด้าน ISO


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,668