สื่อเพื่อการเรียนรู้

                                                                                                                     
                                         


                                            
     
       บริษัท อาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด  ( ACT.Center )

ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 จนถึงปัจจุบันด้วยประสบการณ์

มากกว่า 15 ปีทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ

ISO  ดูแล ปรับปรุงรักษาระบบรายเดือน  ตรวจประเมินระบบตรวจให้การรับรอง

ระบบตามมาตรฐานสากล  และบริการฝึกอบรมภายในองค์กร

        ด้วยเจตนารมที่ต้องการพัฒนาองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในภาคอุตสหกรรม

และบริการ ให้มีระบบการบริหารงานที่ดี  มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพ

ให้กับธุรกิจมีกำไรอย่างต่อเนือง  มีการเติบโต สร้างความสามารถในการเเข่งขัน

อย่างยั่งยืน และมีการบริหารงานที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอดรับในระดับสากล


        
Visitors: 84,994