เกี่ยวกับเรา

     
       บริษัท อาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด  ( ACT.Center )

ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 จนถึงปัจจุบันด้วยประสบการณ์

มากกว่า 15 ปีทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ

ISO  ดูแล ปรับปรุงรักษาระบบรายเดือน  ตรวจประเมินระบบตรวจให้การรับรอง

ระบบตามมาตรฐานสากล  และบริการฝึกอบรมภายในองค์กร

        ด้วยเจตนารมที่ต้องการพัฒนาองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในภาคอุตสหกรรม

และบริการ ให้มีระบบการบริหารงานที่ดี  มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพ

ให้กับธุรกิจมีกำไรอย่างต่อเนือง  มีการเติบโต สร้างความสามารถในการเเข่งขัน

อย่างยั่งยืน และมีการบริหารงานที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอดรับในระดับสากล


    
     
     
     

บริการของเรา

บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO บริการดูแล  ปรับปรุง
รักษาระบบ
(รายเดือน / ปี )
 
บริการตรวจประเมินระบบ
บริการฝึกอบรม
(ฝึกอบรมภายในองค์กร
ฝึกอบรมออนไลน์)
1. ISO 9001:2015 
ระบบมาตรฐานการบริหารงานด้านคุณภาพ
เพื่อช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
1. ISO 9001:2015

 
1.ตรวจให้การรับรองระบบตามมาตรฐานสากล
การตรวจให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ และการ
ตรวจประเมินประจำปี
1.หมวดบริหารงานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการ
(Quality Management )

2. ISO 14001:2015
ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม 
ลดการเกิดของเสีย และสร้างความยั่งยืน
 
2. ISO 14001:2015 2.การตรวจติดตามภายใน
ตรวจติดตามระบบประจำปี ช่วยจัดทำเอกสาร
ที่จำเป็น ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและแนะนำ
การแก้ไข 
2.หมวดการบริหารจัดการด้านสิ่ง แวดล้อม
(Environmental Management )

 
3. IATF 16949:2016 
ระบบบริหารงานคุณภาพด้านอุตสหกรรมยานยนต์
พื่อช่วยพัฒนาวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านอุตสหกรรมยายนต์ 
3. IATF 16949:2016  3.ตรวจเตรียมความพร้อมก่อนขอการรับรอง
ตรวจประเมินความพร้อมเบื้องต้นขององค์กร  ให้สอด
คล้องตามมาตรฐานที่ขอการตรวจรับรองและช่วย
แนะนำแก้ไข
 
3. หมวดการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต
(Productivity) 4. ISO 45001:2018
ระบบมาตรฐาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 


4. ISO 45001:2018 

 4.ตรวจประเมินผู้ส่งมอบ
ตรวจประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มี
ผลต่อเนื่องกับคุณภาพขององค์กร เพื่อให้มั่นใจถึงคุณ
ภาพ แผนการส่งมอบและการให้บริการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
4.การบริหารจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5. ISO/IEC 27001:2022
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เพื่อช่วยเก็บข้อมูลที่สำคัญให้ปลอดภัย 
5. ISO/IEC 27001:2022 


 
5. การจัดการทรัพยากรบุคคล เสริมทักษะ
หัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม
 

  6. GMP&HACCP 
 
 
Visitors: 81,833