หลักสูตรอบรมแนะนำ

 

 ปรโยชน์ของการจัด  In - House Training        

              1. พนักงาน ภายในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ  เพิ่มมากขึ้น สามารถน้ำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

               2. องค์กรที่จัดฝึกอบรมกับเรา สามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร มาทบทวน  เพื่อหาแนวทางการแก้ไข

                  และป้องกัน โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน

              3. เนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม สามารถออกแบบ  ตามความต้องการ  วัตถุประสงค์ และสภาพปัญหาที่

                  เกิดขึ้นภายในองค์กรได้

              4. การจัดอบรมสัมนาของเราเน้นกิจกรรม Work Shop เป็นส่วนมาก เพื่อให้บุคคลากรได้ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง

                  ซึ่งจะสามารถนำ  ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน  ความรู้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมี

                  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              5. ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง  ค่าที่พัก  และค่าประสานงาน

                                  

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 106,575