หมวดบริหารงานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการ


 
รหัส                                                                     รายชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนวัน
1160
 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 1st Edition 2019
                 1
1318
Core Tools Self-Assessment (การตรวจประเมินภายในองค์กรด้าน Core tools)
                 2
1319
Your Pathway to Mastering the Quality Core Tools
                 5
1316
Core Tools Overview
                 1
1315
Core Tools for automotive
                 1
1101
การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
                 1
1103
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  (Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015) 
                 1
  1104
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015)
                 2
 1106
เทคนิคการจัดการระบบเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015
                 1
 1107
การควบรวมระบบเอกสารมาตรฐานการจัดการ ISO 9001, ISO14001, ISO45001 (Combine Management System ISO9001,ISO14001,ISO45001)
                 1
 1108
การควบรวมการตรวจติดตามภายในระบบมาตฐานการจัดการ ISO9001, ISO14001 , OHSAS18001 (Combine Internal Audit ISO9001,ISO14001,ISO45001
                 2
 1109
การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (Auditee for ISO9001:2015&ISO14001:2015)
                  1
 1072
การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
                  1
 1075
การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพด้วยกิจกรรมไคเซ็น ( Quality Awareness by Kaizen
                  1
 1080
การแก้ปัญหาทางคุณภาพด้วย QC Techniques (QC 7 Tools)
                  1
 1090
การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ( Quality Contro Circle) (เน้นปฏิบัติ)
                  2
 1091
ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม QCC ( QCC Advisor)
                 1
 1206
การค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อสำหรับกิจกรรม QCC (Finding problem by QCC)
                 1
 1207
บทบาทหัวหน้ากิจกรรมกลุ่มย่อย (Leader of QCC)
                 1
 1208
แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ TQM ( TQM Concept and Imprementation)
                 1
 1209
ระบบการจัดการให้ของเสียเป็นศูนย์ ( Zero Defect)
                 1
 1210
Cost of Quality ต้นทุนแห่งคุณภาพ
                 1
1211
วิธีทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Statistical Approach for QC)
      1
1301
การตีความตามข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016&ISO 9001:2015
        1
 1302
 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน IATF 16949:2016&ISO9001:2015
       2
1304
การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจติดตาม Effectiveness Internal Auditor IATF 16949:2016
            2
1305
เทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการตามระบบ IATF 16949:2016 Process and Product audit techniques for IATF 16949:2016
      1
1306
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เชิงระบบ IATF 16949:2016 - Internal Audit IATF 16949:2016
    2
 1308
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanc Product Quality Planning : APQP
          1 
 1309
การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Product Part Approval Process : PPAP
          1 
 1307
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต APQP&PPAP
           1
 1310
การวิเคราะห์กระบวนการวัด Measurement System Analysis :MSA
           1
 1312
Statistical Process Control and Process Capability Study ( SPC&PCS) for Automotive
           1
 1313
Statistical Process Control and Process Capability Study ( SPC&PCS) for Automotive
           2
 1314
Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis
           1
 1315
Core Tools for Automotive : IATF 16949:2016
          2
 1204
การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการ ( Process Capability Analysis )
          1
 1105
การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Contingency plans management for IATF 16949:2016 )
          1
 1217
การประยุกต์ใช้หลักตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 19011:2018
          1
1213 
หัวหน้าผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม IATF 16949:2016
           3
 1320
การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย Control Chart
           1
 1112
การวางแผนการตลาด ตามมาตรฐาน ISO9001:2015
           1
 
 
 
Visitors: 102,668