ด้านการบริหารงานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการ

 

รายชื่อหลักสูตรอบรม

 

1160     การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 1st Edition 2019                           อบรม 1 วัน

1318     การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanc Product Quality Planning : (APQP 3rd Edition)                             อบรม 1 วัน      NEW  UPDATE !!

          แผนการควบคุม  Control Plan  1st Edition  (CP)                                                                   อบรม 1 วัน     NEW  UPDATE !! 

1318     Core Tools Self-Assessment (การตรวจประเมินภายในองค์กรด้าน Core tools)                                             อบรม 2 วัน

1319     Your Pathway to Mastering the Quality Core Tools                                                               อบรม 5 วัน

1316     Core Tools Overview                                                                                      อบรม 1 วัน

1315     Core Tools for automotive                                                                                  อบรม 1 วัน

1101     การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ในองค์กร                                                      อบรม 1 วัน

1103     เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015                                         อบรม 1 วัน
         (Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015)    

1104     เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน                                                     อบรม 2 วัน
         ISO 9001:2015 (Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015)    

1106     เทคนิคการจัดการระบบเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015                                                อบรม 1 วัน

1107     การควบรวมระบบเอกสารมาตรฐานการจัดการ ISO 9001, ISO14001, ISO45001                                             อบรม 1 วัน
(Combine Management System ISO9001,ISO14001,ISO45001)

1108     การควบรวมการตรวจติดตามภายในระบบมาตฐานการจัดการ ISO9001, ISO14001 , OHSAS18001                               อบรม 2 วัน
(Combine Internal Audit ISO9001,ISO14001,ISO45001

1109     การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม                                                  อบรม 1 วัน
(Auditee for ISO9001:2015&ISO14001:2015)

1072     การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)                                                                 อบรม 1 วัน

1075     การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพด้วยกิจกรรมไคเซ็น ( Quality Awareness by Kaizen)                                          อบรม 1 วัน

1080     การควบรวมการตรวจติดตามภายในระบบมาตฐานการจัดการ ISO9001, ISO14001 , OHSAS18001                               อบรม 1 วัน
(Combine Internal Audit ISO9001,ISO14001,ISO45001

1090     การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ( Quality Contro Circle) (เน้นปฏิบัติ)                                                          อบรม 2 วัน

1091     ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม QCC ( QCC Advisor)                                                                     อบรม 1 วัน

1206     การค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อสำหรับกิจกรรม QCC (Finding problem by QCC)                                           อบรม 1 วัน

1207     บทบาทหัวหน้ากิจกรรมกลุ่มย่อย (Leader of QCC)                                                                  อบรม 1 วัน

1208     แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ TQM ( TQM Concept and Imprementation)                                            อบรม 1 วัน

1209     ระบบการจัดการให้ของเสียเป็นศูนย์ ( Zero Defect)                                                                  อบรม 1 วัน

1210     Cost of Quality ต้นทุนแห่งคุณภาพ                                                                             อบรม 1 วัน

1211     วิธีทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Statistical Approach for QC)                                                      อบรม 1 วัน

1301     การตีความตามข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016&ISO 9001:2015                                                 อบรม 1 วัน

1302     การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน IATF 16949:2016&ISO9001:2015                                                      อบรม 2 วัน

1304     การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจติดตาม Effectiveness Internal Auditor IATF 16949:2016                                      อบรม 2 วัน

1305     เทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการตามระบบ IATF 16949:2016                                              อบรม 1 วัน
Process and Product audit techniques for IATF 16949:2016

1306     การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เชิงระบบ IATF 16949:2016 - Internal Audit IATF 16949:2016                                อบรม 2 วัน

1309     การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Product Part Approval Process : PPAP                                                    อบรม 1 วัน

1307     การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต APQP & PPAP                                       อบรม 1 วัน

1310     การวิเคราะห์กระบวนการวัด Measurement System Analysis :MSA                                                    อบรม 1 วัน

1312     Statistical Process Control and Process Capability Study ( SPC&PCS) for Automotive                                 อบรม 1 วัน

1313     Statistical Process Control and Process Capability Study ( SPC&PCS) for Automotive                                  อบรม 2 วัน

1314     Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis                                                          อบรม 1 วัน

1315     Core Tools for Automotive : IATF 16949:2016                                                                  อบรม 2 วัน

1204     การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการ ( Process Capability Analysis )                                                  อบรม 1 วัน

1105     การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016                                                     อบรม 1 วัน
(Contingency plans management for IATF 16949:2016 )

1217     การประยุกต์ใช้หลักตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 19011:2018                                                   อบรม 1 วัน

1213     หัวหน้าผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม IATF 16949:2016                                                          อบรม 3 วัน

1320     การควบคุมกระบวนการผลิตด้วย Control Chart                                                                    อบรม 1 วัน

1112          การวางแผนการตลาด ตามมาตรฐาน ISO9001:2015                                                                อบรม  1  วัน

 
 


 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 106,028