หลักสูตรอบรมเเนะนำ

  • เทคนิคการจัดการระบบเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015


หมวดบริหารงานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการ

รหัสชื่อหลักสูตรอบรมจำนวนวัน
 New Core Tools Self-Assessment 
 New Your Pathway to Mastering the Quality Core Tools 
 New  Core Tools Overview1
1101  การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ในองค์กร 
1103  

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015) (ภาคทฤษฎี) 

 1 
1104เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
(Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015)
2
 1106 เทคนิคการจัดการระบบเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015  1
1107  การควบรวม ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
(Combine Management System ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
 1
1108  การควบรวม การตรวจติดตามภายใน ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
(Combine Internal Audit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
 2
1201  การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)  1
1202 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Quality Awareness by Kaizen)1
 1203 การแก้ปัญหาทางคุณภาพด้วย QC Techniques (QC 7 Tools)  1
1204 การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Quality Control Circle) (เน้นปฏิบัติ)2
1205 ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม QCC (QCC advisor)1
1206   การค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อสำหรับกิจกรรม QCC (Finding problem by QCC) 1
1207   บทบาทหัวหน้ากิจกรรมกลุ่มย่อย  (Leader of QCC)
1208   แนวคิดพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ TQM (TQM Concept and Implementation) 1
1209   ระบบการจัดการให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
 1210  Cost of Quality ต้นทุนแห่งคุณภาพ
1211   วิธีทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Statistical Approach for QC)
1301 การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:20161
1302 การประยุกต์ใช้ ระบบมาตรฐาน IATF 16949:20162
1304 การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจติดตาม  Effectiveness Internal Auditor IATF 16949:20162
1305 เทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการตามระบบ IATF 16949:2016
Process and Product audit techniques for IATF 16949:2016
1
1306 การตรวจติดตามคุณภาพภายในเชิงระบบ IATF 16949:2016 - Internal Audit IATF 16949:20161
1307 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 1 st Edition  ฉบับใหม่ล่าสุด  1
1308 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning: APQP1
1309 การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production part Approval Process : PPAP1
1310 การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis : MSA1
1311 การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis : MSA2
1312 Statistical Process Control and Process Capability Study (SPC & PCS) for Automotive1
1313 Statistical Process Control and Process Capability Study (SPC & PCS) for Automotive2
1314 Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis1
1315 Core Tools for Automotive : IATF 16949:20162
Visitors: 70,321