ความรู้เบื้องต้นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์


(Introduct Carbon Footprint)

Code 3111

                 เรื่องของสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจมากขึ้นทุกวัน  เนื่องมาจากการเพิ่ม

จำนวนประชากกรความเสื่อมโทรม
การหร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ตอบ

สนองความต้องการในการดำเนินชีวิตและและอำนวยความ
สะดวกสบายของมนุษย์

แม้กระทั่งของที่เหลือจากกระบวนการผลิตและการบริโภคของมนุษย์ก็ยังก่อให้เกิด

ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม


                ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง แต่ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกหน่วยงานที่ต้องหันมาให้ความสำคัญ

ร่วมกัน แนวทางหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจ คือการให้ความสำ
คัญกับการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Green House Glass : CHG) ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์

ตลอด
ทั้งวงจร วัฏจักรชีวิต ด้วยการประเมินปริมาณข้อมูลรวมก๊าซคาร์บอนไดออก

ไซด์ที่ปล่อยมาจากผลิตภัณฑ์
และบริการ

 

วัตถุประสงค์ 


1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความใส่ใจในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิต

ให้มีการลดใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน

  และคำนวนปริมาณการปล่อยสารต่างๆที่ส่งผลกระทบ

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        

เนื้อหาการอบรม


1. การเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิกาศ (Climate Change ) กับการดำเนินธุรกิจ

2.แนวคิดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต

( Life Cycle Thinking)

3.รูปแบบการประเมินก๊าซเรือนกระจก

4. ประโยชน์ของการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์

5. ชนิตและหน่วยการเเสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก  Green House Gas

6. รายงานก๊าซเรือนกระจก และค่าศักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

7. Carbon Footprint for Organization

8. Carbon Footprint for Product

9.การกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

Visitors: 102,667