ISO 9001:2015/Amd 1:2024 quality management system requirement

ISO9001:2015 / Amd 1:2024

Quality management systems

Requirements

Amendment 1 : Climate actions changes

         

           Status : Published

          This standard will be replaced by  ISO/WD 9001

 

          ทีมงาน ISO 9001 (TC176/SC2) ได้ประกาศเมื่อ มกราคม 2024 ว่า ISO 9001 ที่จะมีการแก้ไขในครั้งนี้นั้น จะมีการแก้ไขในประเด็น Climate action changesและเริ่มมีการแจ้งประเด็นของการแก้ออกมาคือ

  ข้อกำหนด 4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทที่เกี่ยวข้อง

         ได้มีการเพิ่มเติมข้อความ “ องค์กรต้องพิจารณาถึง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 ข้อกำหนด 4.2 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้มีการเพิ่มเติมหมายเหตุในข้อนี้ไว้ว่า “ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้”

                เจตนารมณ์หลักของระบบและข้อกำหนดอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หากองค์กรของคุณได้กำหนดปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนแปลงเดียวที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบการจัดการขององค์กร

               สำหรับมาตรฐาน ISO บางเรื่อง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจไม่ใช่สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง และไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรก็ต้องมีการวางแผนเพื่อดำเนินการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกองค์กรจะไม่มองข้ามและให้ความสำคัญกับ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้มีการพิจารณาในการกำหนดรูปแบบการบริหารในองค์กร

              สำหรับการตรวจการรับรองนั้นผู้ตรวจก็จะได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมประเด็นการตรวจสอบระบบการจัดการขององค์กร ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น แต่คาดว่าไม่จำเป็นต้องใช้เวาลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่อย่างไร เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ทั้งนี้หลักจากประกาศอย่างเป็นทางการ ก็จะสามารถสรุปข้อความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ต่อไป
Credit : https://www.iso.org/home.html


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,668