การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ


(Failure Mode and Effects Analysis (FMEA 1st Edition)เนื้อหาการอบรม     

ระยะเวลาอบรม   1  วัน


1. ความเป็นมาของ FMEA 1 st Edition 2019

2. วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขอบเขตของ FMEA 1st Edition 2019

3. ใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง FMEA 1st Edition 2019

4  เครื่องมือ 5 T's สำหรับการวางแผนกิจกรรม FMEA

5.  7 ขั้นตอนการทำ FMEA 1st Edition 2019

6. การจัดระดับวิกฤตความเสี่ยง (S,O,D) DMFEA & PFMEA 1st  Edition 2019            

7. การจัดลำดับความเสี่ยงตามตาราง AP ( Action Priority )

8. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา Workshop FMEA 1st Editions 2019   


จุดเด่นหลักสูตร


* เน้นให้ผู้เข้าอบรม ฝึกปฏิบัติจริง ได้ทดลองปฏิบัติจริง


ผู้เข้าอบรม
     ไม่เกิน 40 ท่าน


หมายเหตุ


- มีเอกสารประกอบการอบรม

- มีข้อสอบวัดความเข้าใจ ก่อน- หลังเรียน  (พร้อมสรุปผล)

- ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

- สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3 % ได้
        

เนื้อหาการอบรม 
 

ระยะเวลาอบรม   2  วัน

อบรมวันที่  1


1.  ความเป็นมาของ FMEA 1 st Edition 2019

2. วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขอบเขตของ FMEA 1st Edition 2019

3. ใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง FMEA 1st Edition 2019

4  เครื่องมือ 5 T's สำหรับการวางแผนกิจกรรม FMEA

5.  7 ขั้นตอนการทำ FMEA 1st Edition 2019

6.  การจัดทำเอกสาร  ขั้นตอนการวางแผนและจัดเตรียม ( Planning and Preparation Step )

7.  การจัดทำเอกสาร  ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้าง ( Structure  Analysis Step )

8.  การจัดทำเอกสาร  ขั้นตอนการวิเคราะห์หน้าที่งาน ( Function  Analysis Step )

9. การจัดทำเอกสาร  ขั้นตอนการวิเคราะห์ความล้มเหลว ( Failure  Analysis Step )


อบรมวันที่ 2

10. การจัดทำเอกสาร  ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk  Analysis Step )

11. การจัดระดับวิกฤตความเสี่ยง (S,O,D) DMFEA & PFMEA 1st  Edition 2019

12. การจัดลำดับความเสี่ยงตามตาราง AP ( Action Priority )

13. การจัดทำเอกสารขั้นตอน  การกำหนดแผนการตอบสนองความเสี่ยง ( Optimization Step )

14. การจัดทำเอกสารขั้นตอน  การรายงานผล ( Results Documentation Step )

15. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา Workshop FMEA 1st Editions 2019

จุดเด่นหลักสูตร

* เน้นให้ผู้เข้าอบรม ฝึกปฏิบัติจริง ได้ทดลองปฏิบัติจริง


ผู้เข้าอบรม
     ไม่เกิน 40 ท่าน


หมายเหตุ


- มีเอกสารประกอบการอบรม

- มีข้อสอบวัดความเข้าใจ ก่อน- หลังเรียน  (พร้อมสรุปผล)

- ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

- สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3 % ได้Visitors: 102,666