หลักสูตรเเนะนำ

  • การเปลี่ยนแปลงสู่ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

  • Internal Audit ISO14001:2015

  • การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

  • การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect) ตาม ISO14001:2015

 

 

หมวดบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

  รหัสรายชื่อหลักสูตรจำนวนวัน
 3101 การเปลี่ยนแปลงสู่ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 
 3102 การตีความและการประยุกต์ใช้ การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 
 3103 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 
3106 การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect) ตาม ISO14001:20151
3201 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน1
3202 การจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและออฟฟิศ1
3203 ระบบการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร1
 3204 การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ  1
3205 การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิผล1
3206 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร1

 

 

Visitors: 70,319