ด้านการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

 
รหัส                                                                     รายชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนวัน
5183
การจัดการบริหาร CAR ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness CAR Management for  Environment Management System )
                 1
3030
จิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Awareness)
                 1
3102
การตีความและการประยุกต์ใช้การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
                 1
3103
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
                 1
1315
การระบุและการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect) ตาม ISO 9001:2015
                 1
2175
การตีความและการประยุกต์ใช้ ISO14001:2015& ISO 45001:2018
                 1
2185
Merge Internal Audit ISO 14001:2015&ISO 45001:2018
                1
  7010
จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสหกรรมและออฟฟิต
              1   
 7410
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรตามกฏหมาย ( Internal Energy Audit)
               1
 3038
การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม
               1
3210
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กร ( Carbon  Footprint for organization : CFO)
               2
 7100
การตีความและประยุกต์ การจัดการพลังงาน  ISO 5001 :2018
                1
 
 
                  
Visitors: 106,027