หลักสูตรอบรมแนะนำ

  • การเปลี่ยนแปลงสู่ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

  • Internal Audit ISO14001:2015

  • การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

  • การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect) ตาม ISO14001:2015

                                                                          หมวดบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

  รหัส

รายชื่อหลักสูตร

จำนวนวัน

 3101

การเปลี่ยนแปลงสู่ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 

 3102

การตีความและการประยุกต์ใช้ การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 

 3103

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 

3106

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect) ตาม ISO14001:2015

1

3201

การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1

3202

การจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและออฟฟิศ

1

3203

ระบบการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร

1

 3204

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 

 1

3205

การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิผล

1

3206

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร

1

 

 

Visitors: 74,748