การตีความและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามภายใน
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

(Implementation & Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015)

หลักการและเหตุผล
     

      ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) หรือ ที่รู้จักในมาตรฐานระบบการบริหารงาน ISO 9001

ถือเป็นระบบ
มาตรฐานที่ถือเป็นพื้นฐานของระบบการจัดการภายในองค์กร ด้วยแนวคิดที่ต้องการมุ่งเน้น เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ

บริการมีมาตรฐานที่ชัดเจน ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและได้มีการเกิดการพัฒนายกระดับความพึงพอใจลูกค้า

ให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในการให้ดำรงอยู่ขององค์กร

    และการตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal audit) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของ ระบบการบริหารตามมาตรฐาน ISO

เพราะถ้าองค์กรใดที่มี
การตรวจติดตามภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ปัญหาความสูญเสียในองค์กรลดน้อยลงไป เกิดการพัฒนา

ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของทั้งองค์กรอย่างต่อ
เนื่อง มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 

      ดังนั้นเพื่อให้การตรวจติดตามภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการปรับปรุง

องค์กรได้อย่างแท้จริง
โครงการอบรมการตีความและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO

9001:2015จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรรมการ 
internal audit ภายในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจ

ประเมินภายในองค์กรอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลด

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดของระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System-QMS) 

2. เพื่อให้การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์

3. เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาและสาระสำคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ

4. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์หลักและขั้นตอนของการ “ตรวจติดตามระบบบริหารภายใน”

5. เพื่อฝึกฝนทักษะ เทคนิคการตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การตรวจ การตัดสินผลการตรวจประเมิน

6. เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสรุปผลการตรวจประเมิน

7. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข

 

 


กำหนดการอบรม

 

วัน /เวลา รายละเอียดการฝึกอบรม

  วันที่ 1

 9.00-12.00

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม (Pre – Test)

- ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบการบริหารงาน ISO 9001
        o   Workshop-นิยาม,คำจำกัดความ,ความสัมพันธ์ของมาตรฐานระบบการจัดคุณภาพ

- หลักการที่สำคัญ 6 ประการ
        o แนวคิดพื้นฐานการบริหารความเสี่ยง (Risk Base thinking)
        o กระบวนการ (Process)
        o การเข้าถึงกระบวนการ (Process approach)
        o Plan-Do-Check-Act
        o หลักการจัดการคุณภภาพ 7 ประการ (7 QMP)
        o High Level Structure-HLS

- บทนำมาตรฐาน

12.00-13.00

พักกลางวัน

 13.00.16.00

- การตีความข้อกำหนดข้อ 4 บริบทขององค์กร
        o Workshop-การกำหนดผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
        o Workshop-การประเมินประเด็นภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร

- การตีความข้อ 5 ความเป็นผู้นำ

- การตีความข้อ 6 การวางแผน
        o Workshop-การกำหนดแผนงานจัดการความเสี่ยง

- การตีความข้อ 7 การสนับสนุน

- การตีความข้อ 8 การปฏิบัติการ

วันที่ 2

9.00- 12.00

 

 

- การตีความข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ

- การตีความข้อ 10 การปรับปรุง
       o Workshop-การทบทวนตีความข้อกำหนด ISO9001:2015

 

- เปรียบเทียบ ข้อกำหนด ISO 9001:2008 VS 2015

 

 12.00-13.00  พักกลางวัน
13.00-16.00 

- หลักพื้นฐานในการตรวจติดตาม ตามมาตรฐาน ISO 19011:2011

- การจัดการและการวางแผนการตรวจติดตาม

- Competence of auditor (ทักษะที่จำเป็น สำหรับ auditors)
        o Workshop-ทักษะที่จำเป็น สำหรับ internal auditor

 วันที่ 3

9.00-12.00

 

- การจัดเตรียมเอกสาร, การเตรียมคำถามสำหรับการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน

- การตรวจติดตามภายในอย่างสร้างสรรค์ และครบถ้วน

- การจดบันทึกผลการตรวจ

- การเขียนรายงานการตรวจติดตาม การสรุปผลที่ถูกต้อง

- การเขียนประเด็นปัญหาสิ่งที่ไม่สอดคล้อง (เขียน CAR)

 
 12.00 -13.00

 พักกลางวัน

 13.00-16.00

 

- Workshop: ฝึกปฏิบัติ Internal audit

- สรุปประเด็น-การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานคุณภาพด้วยกิจกรรมตรวจประเมินภายในองค์กร

- ถาม-ตอบ

- ทดสอบหลังการอบรม Post Test / ประเมินผลหลังการอบรม

 

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร

- ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน บริษัทที่ต้องการปรับสู่ ISO 9001:2015

- บุคลากรที่ต้องจัดทำ ผลักดัน หรือปรับเปลี่ยนสู่ ISO 9001:2015

- บุคลากรใหม่ที่รับผิดชอบ หน้าที่ด้านการจัดการระบบบริหารคุณภาพ

- ผู้ตรวจประเมินภายในบริษัท

- นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน ISO 9001:2015

จุดเด่นของหลักสูตร :

- ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ auditor

- เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ในทุกกิจกรรม

- ฝึกปฏิบัติจากเอกสารของทางองค์กร และพื้นที่จริงขององค์กร

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 30 ท่าน

Visitors: 102,668