ด้านการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต

 

 
รหัส                                                                     รายชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนวัน
5201
 การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ( Work Study)
             1
5202
การปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยการวิเคราะห์การไหลของงาน ( Flow Chart Analysis)
             1
5204
การวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )
             1
5205
เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน Key Performance Indicator - KPIs
                1
 5206
 Balanced Scorecard
                 1
 5207
 Balanced Scorecard & KPIs ( BSC& KPIs)
                 1
 5208
 Shop Floor Management by 5 Gen การแก้ปัญหาหน้างานด้วย 5 G
                 1
  5209
 การแก้ปัญหาหน้างานด้วย 5 G & Why why Analysis
                 1
 5211
 การวิเคราะห์ให้ถึงแก่นแท้ของปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis
                 1
 5212
กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยวิเคราะห์ข้อมูล ( Problem Sloving by Data Analysis )
                 1
5213 
การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 5 Whys & 8Ds
                 1
 5214
เทคนิค CAPA- Corrective Action and Preventive Action
                  1
5215
 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making )
                  1
 5301
 การวางแผนและควบคุมการผลิต ( Product Planing and Control )
                  1
 5302
 กลยุทธ์ในการบริหารการผลิต
                  1
 5303
 กลยุทธ์การจัดสมดุลของสายการผลิต (Strategy for Balancing Production Line )
                  1
 5304
 การคำนวนหาเวลามาตฐานในการทำงาน ( Standard time )
                 1
 5305
 Visual Control Management
                 1
 5306
 การวัดการเพิ่มผลผลิต ( Productivity  Measurement )
                 1
 5307
 การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
                 1
 5308
 เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
                 1
 5309
 เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Muda Muri Mura
                 1
5310
 การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in time : JIT Production )
             1
5311
ทฤษฏีและการดำเนินกิจกรรม Kaizen  ( Kaizen Thinking )
           2  
5312
เทคนิคการดำเนินกิจกรรม Kaizen ( Step by Step )
             1
5313
กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ
                1
5314
เทคนิคการวิเคราะห์และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
                 1
 5318
 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ( Total Productive Maintenance :TPM )
                 1
 5319
 การบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ
                 1
5320
 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย IE Techniques
                 1
 5321
 ระบบป้องกันความผิดพลาด POKA -YOKE
                 1
 5520
การซักตัวอย่างในการควบคุมคุณภาพ ( Quality Standard Sampling Plan )
                 1
5550
การวางแผนการสำเร็จของงานด้วยกิจกรรม PDCA
                 1
 
 
                  1
Visitors: 106,026