หมวดการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต

รหัสรายชื่อหลักสูตรจำนวนวัน
5201 การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน (Work Study) 1
5202 การปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยการวิเคราะห์การไหลของงาน (Flow chart analysis) 1
5204 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 1
5205 เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน Key Performance Indicators – KPIs 1
5206   Balanced Scorecard 1
5207  Balanced Scorecard & KPIs (BSC & KPIs)  1
5208   Shop floor Management by 5 Gen การแก้ปัญหาหน้างานด้วย 5 G 1
5209   การแก้ปัญหาหน้างานด้วย 5 G & Why why Analysis 1
5210   การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย Ho-Ren-So(Effective of Communication skill through Ho-Ren-So) 1
 5211  การวิเคราะห์ให้ถึงแก่นแท้ของปัญหาด้วยเทคนิค Why-Why Analysis  1
5212   กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยการวิเคราะห์ข้อมูล  (Problem Solving by Data Analysis) 1
 5213  การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5 Whys & 8Ds 1
 5214  เทคนิค CAPA – Corrective Action and Preventive Action 1
 5215  เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making) 1
 5301  การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) 1
5302   กลยุทธ์ในการบริหารการผลิต 1
 5303 กลยุทธ์การจัดสมดุลของสายการผลิต (Strategy for Balancing Production Line)  1
5304   การคำนวณหาเวลามาตรฐานในการทำงาน  (Standard time) 1
 5305  Visual Control Management 1
5306   การวัดการเพิ่มผลผลิต (Productivity Measurement) 1
 5307  การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 1
5308   เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม 1
 5309  เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Muda Muri Mura 1
 5310  การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT Production) 1
 5311  ทฤษฎีและการดำเนินกิจกรรม Kaizen (Kaizen thinking) 1
5312  เทคนิคการดำเนินกิจกรรม Kaizen ( Step by Step)  1
 5313 กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ   1
5314   เทคนิคการวิเคราะห์และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ  1
5318  การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)    1
 5319  การบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ 1
5320 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย IE Techniques
5321 ระบบป้องกันความผิดพลาด POKA-YOKE  1


Visitors: 74,752