สื่อการเรียนรู้


 • ข้อกำหนดข้อ5 ภาวะผู้นำ
  5.1ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด
  5.1.1 ความมุ่งมั่น (บัญญัติ 10ประการของผู้นำ)
  5.1.2 การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
  5.2 นโยบายคุณภาพ
  5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในองค์กร

 • ข้อ6 การวางแผน
  6.1 การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
  6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ

 • ข้อกำหนด ISO9001:2015 ข้อ 7 การสนับสนุน
  7.1 ทรัพยากร
  7.1.1 ทั่วไป
  7.1.2 บุคลากร
  7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
  7.1.4 สภาพแวดล้อมสำหรับการปฏิบัติการ
  7.1.5 ทรัพยากรเพื่อการวัดและเฝ้าระวังติดตาม
  ึ7.2 ทักษะ ความสามารถ
  ึ7.3 ความตระหนัก
  7.4 การสื่อสาร
  7.5 เอกสาร ข้อมูล สารสนเทศ
  7.5.1 ทั่วไป
  7.5.2 การจัดทำและทำให้ทันสมัย
  7.5.3 การควบคุม ข้อมูล เอกสาร

 • ตีความข้อกำหนดISO9001:2015แบบย่อ
  ข้อ 8 การดำเนินการ
  8.1 การวางแผนและการควบคุมกระบวนการ
  8.2 ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ
  8.2.1 การสื่อสารกับลูกค้า
  8.2.2 การทำให้สอดคล้องกับข้อกล่าวอ้าง
  8.2.3 การทวนสอบความเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ
  8.2.4 การเปลี่ยนข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
  8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
  8.3.1 กระบวนการออกแบบและพัฒนา
  8.3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา
  8.3.3 ปัจจัยป้อนเข้าการออกแบบและพัฒนา
  8.3.4 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา
  8.3.5 ผลการออกแบบและการพัฒนา
  8.3.6 การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา
  8.4 การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก
  8.4.1 การกำหนดการควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก
  8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุมภายนอก
  8.4.3 ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการภายนอก
  8.5 การผลิตและการให้บริการ
  8.5.1 การควบคุมการผลิตและการให้บริการ
  8.5.2 การชี้บ่งและการสอบกลับ
  8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก
  8.5.4 การเก็บรักษา
  8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ
  8.5.6 ควบคุมเปลี่ยนแปลง
  8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
  8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  8.7.1 การดำเนินการผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  8.7.2 หลักฐานการดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
Visitors: 49,587