ISO คืออะไร

 

                            ระบบมาตรฐานที่ให้บริการที่ปรึกษา (Standard System)

การขอการรับรองระบบช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร 

        บริการให้คำปรึกษาการออกแบบ จัดทำ แบบครบวงจร ตั้งแต่การฝึก

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง กลยุทธ์ การ

กำหนดบทบาทหน้าที่ สายการบังคับบัญชา การเขียนเอกสารขั้นตอน

มาตรฐาน ไปจนถึง การตรวจติดตามภายในองค์กร และการประชุมทบทวน

ฝายบริหาร สำหรับระบบมาตรฐาน อาทิ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001,2015, ระบบบริหารงาน

คุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016, ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

        ออกแบบ ระบบต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กรที่มีความแตก

ต่างกันทั้งในเรื่องรูปแบบ ขนาด ความซับซ้อน เอกสารง่าย ใช้งานได้จริง

ยืนยันผลผ่านการรับรอง 100%

 

 

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการรับคำปรึกษาจาก ACT.center

1. ได้รับการรับรอง ไม่เสียเวลา เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. แผนงานยืดหยุ่น เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร

3. การจัดเตรียมเอกสาร รวดเร็ว ถูกต้อง มีแบบฟอร์ม ครบถ้วน ลดความยุ่งยากในการออกแบบเอกสาร

4. มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ จากทีมทีปรึกษา ACT.center ในช่วงการจัดทำระบบฟรี

5. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน (CAR )จากการตรวจให้การรับรองจาก CERTIFY BODY ทีมที่ปรึกษา ACT.center ช่วยแก้ไข

 จนได้รับการรับรอง ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

6. มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ พร้อมได้รับ ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

7. ทีมที่ปรึกษา ตรวจประเมินความพร้อมก่อนการรับรอง (PRE-AUDIT ) 

8. AFTER SERVICE หากมีข้อสงสัยใดๆ ต้องการคำปรึกษา ยินดีให้คำปรึกษา ผ่านทาง EMAIL ,LINEหรือโทรเข้ามา

   พูดคุยปรึกษาได้ ใน 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง 

Visitors: 68,674