หลังจากที่ ISO/TS 16949 ได้มีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999 และถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ได้มีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยานยนต์ มาจนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานสากลอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF-International Automotive Task Forceแรกเริ่ม มาตรฐาน ISO/TS 16949 ก็ได้มีการพัฒนามาจากทีม IATF ในชื่อทีมงาน ISO/TC 176 ซึ่งทาให้เกิดควบรวบของมาตรฐาน ISO9001 เพิ่มเติมข้อกาหนดเฉพาะทางในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นมาตรฐาน ISO/TS 16949และในเดือน ตุลาคม 2016 ทีมงาน IATF จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ และประกาศออกเป็นมาตรฐานฉบับแรกของ “IATF 16949” โดยจะนามาใช้แทนที่ ISO/TS 16949:2009 และมีโครงสร้างข้อกาหนดสอดคล้องกับ ISO9001:2015 จึงเป็นเสมือน ระบบมาตรฐานที่ช่วยเสริมให้ระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์กรที่ต้องการระบบมาตรฐาน IATF 16949 จึงต้องสอดคล้องกับ ISO 9001:2015 เช่นกันIATF 16949 มีเป้าหมายของมาตรฐานเพื่อพัฒนาในระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กรให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, ลดของเสียในกระบวนการและลดความแปรปรวนและของของกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต

ระบบการจัดการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 ช่วยให้ท่าน
1. พัฒนาระบบการทางานในองค์กรฯ ให้เกิดความชัดเจนขึ้น
2. ลดปัญหาระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรฯ
3. เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถึงความสามารถในการบริหารคุณภาพ
4. เป็นการจัดการระบบองค์กรภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
5. เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
6. ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน สาหรับการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้อง ACT.center
1. ระบบได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก
3. ที่ปรึกษาร่วมออกแบบและจัดทำเอกสาร คอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน
4. ระบบที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยอมรับ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเกินความจำเป็นต่อการใช้งาน
5. ที่ปรึกษาช่วยประเมินความเสี่ยง
6. ช่วยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนลดความสับสนในการปฏิบัติตาม
7. เอกสารหลักฐานต่างๆ ได้รับการดูแล ควบคุมอย่างเหมาะสม
8. มีเเนวทางการตรวจติดตาม ความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
9. ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการลองผิดลองถูก
10. ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากการตรวจให้การรับรองจาก Certify Body ทางที่ปรึกษาจะช่วยดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน
11. มีการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามการทำระบบ พร้อมรับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
12. ที่ปรึกษาช่วยตรวจประเมินเสมือนจริงก่อนขอการรับรอง Pre-audit
13. ลูกค้าที่ ACT.Center ให้คำปรึกษา หลังจากได้รับการรับรองแล้ว หามีข้อสงสัยใดเรายินดีให้คำปรึกษาโดยสอบถามพูดคุยกับอาจารย์ได้ทาง โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,401