ระบบการจัดการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016

           อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ที่ได้รับสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้

ไทยเป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานIATF 16949:2016 ระบบบริหาร

งานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์กับ GSMs จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อ

บังคับเบื้องต้น ที่กำหนดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องได้รับการรับรองในมาตรฐาน IATF 16949:2016

         ด้วยประสบการณ์ในการจัดทำระบบ IATF16949:2016 ของ GSMsให้กับลูกค้ากว่า 10 แห่ง จึงสร้างความเชื่อมั่นถึงประสิทธิ

ภาพของการสร้างระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IATF 16949:2016 และใช้งานจริงประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น

 

     1. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้รถ

     2. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้รถ

     3. ช่วยสร้างมาตรฐานการตรวจรับผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

     4. พัฒนาขั้นตอนการออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ

     5. พัฒนาระบบการทำงานในองค์กร ให้เกิดความชัดเจนขึ้น สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละ กระบวนการ

         อย่างเป็นรูปธรรม

     6. ลดปัญหา ลดความยุ่งยาก การจัดการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

     7. ช่วยสร้างการบริหารจัดการที่ดี ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร

     8. ประหยัด รวดเร็ว ผ่านการรับรองมาตรฐาน 100%

     9. การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ มีประสิทธิภาพ มีทีมปรึกษา GSMs ที่เชี่ยวชาญ ร่วมประเมินความเสี่ยง

     10. ช่วยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนลดความสับสนในการปฏิบัติตาม

     11. สร้างความมั่นใจถึง การควบคุมดูแล เอกสารและข้อมูลหลักฐานต่างๆ ควบคุมอย่างเหมาะสม

     12. การตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร สามารวัดผลประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

     13. มีการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม ระบบบริหารงานคุณภาพพร้อมรับ

           ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

     14. ช่วยสร้างมั่นใจด้วยการตรวจเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง (Pre-audit) โดยทีมที่ปรึกษา GSMs

     15. ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากการตรวจให้การรับรองจาก Certify Body ทางที่ปรึกษา GSMs จะช่วยดำเนินการ

          แก้ไขจนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 106,574