ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

        เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (QMS)  คือสิ่งสำคัญพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบบริหารคุณภาพ

เพื่อรักษาระดับคุณภาพให้อยู่ในระดับที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

       

        ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 คือระบบบริหารงานที่ทั่วโลกให้การยอมรับถืงมาตรฐานการบริหารงานขององค์กรที่ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามหลักการสากลที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทุกภาคส่วนภาย

ในองค์กรให้มีการบริหาร จัดการอย่างเป็นมาตรฐาน มีระเบียบที่ชัดเจน เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตรงตามความต้องการของลูกค้า การวางโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรต่างๆ

ให้สอดคล้องกับ ระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2015 

 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของมาตรฐาน:

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยให้องค์กรออกแบบ นำไปใช้ รักษา และปรับปรุง QMS ที่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพที่กำหนดไว้

ขอบเขต: มาตรฐานนี้สามารถนำไปใช้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และทุกอุตสาหกรรม


ประโยชน์ของการนำระบบ QMS มาใช้ในองค์กร
การนำระบบบริหารคุณภาพ (QMS) มาใช้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มอบประโยชน์มากมายให้กับองค์กร ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน:

     - ระบุและจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ: QMS ช่วยให้องค์กรสามารถระบุและวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ค้นหาจุดอ่อน และหาแนวทางปรับปรุง ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลดความสูญเสียและเพิ่มผลผลิต

     - ลดต้นทุน: การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความสูญเสีย และป้องกันข้อผิดพลาด ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการบริการ และต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     - เพิ่มประสิทธิผล: QMS ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

2. เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า:

     - มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า: QMS ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน และนำความต้องการเหล่านั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานส่งผลให้

ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ

     - ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ: QMS ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนสินค้าและบริการที่ชำรุดเสีย

หาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

     - เพิ่มโอกาสในการขาย: ลูกค้าที่พึงพอใจกับสินค้าและบริการ มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ำ และบอกต่อผู้อื่น ส่งผลให้โอกาสในการขายเพิ่มขึ้น

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร:

     - แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ: การนำระบบ QMS มาใช้ แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้อง

การของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

     - สร้างความน่าเชื่อถือ: QMS เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ องค์กรที่นำระบบ QMS มาใช้ แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า คู่ค้า

และนักลงทุน

     - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน: ในยุคของการแข่งขันที่รุนแรง องค์กรที่นำระบบ QMS มาใช้ จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่า ดึงดูดลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน และประสบความสำเร็จในธุรกิจ

4. เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต:

     - QMS เป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้: QMS สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร และสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

     - QMS ช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามใหม่ๆ: QMS ช่วยให้องค์กรสามารถระบุ วิเคราะห์ และจัดการกับความเสี่ยง ภัยคุกคาม และโอกาสใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

     - QMS ช่วยให้องค์กรอยู่ในสถานะที่ดีในการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล: QMS ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

 

โดยสรุปแล้ว

     การนำระบบ QMS มาใช้เป็นการลงทุนที่มีค่าสำหรับองค์กรทุกประเภท QMS ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต และบรรลุเป้าหมายทาง

 

 

ระยะเวลา:

     ระยะเวลาในการจัดทำระบบ ISO9001:2015 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดและความซับซ้อนขององค์กร  ประเภทของธุรกิจ  ความพร้อมของทรัพยากร  ประสบการณ์ของทีมงาน

โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการจัดทำระบบ ISO9001:2015 ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี

 

หมายเหตุ:

     ขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ องค์กรควรปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเององค์กรควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ISO9001:2015 เพื่อช่วย

ให้การจัดทำระบบมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 106,028