ด้วยแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ได้หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ควบคู่กับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษจากกิจกรรมต่างๆ  ระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จึงถือเป็นมาตรฐานสำคัญที่ภาคส่วนบริการและ ภาคการผลิต มีความมุ่งเน้นให้องค์

กรของตนและ ผู้ส่งมอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลาย มีการขอการรับรองในมาตรฐานดังกล่าวกันมากขึ้น

      การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ ทีมที่ปรึกษา ACT.center ที่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาระบบการ

จัดสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น

 

     1. ช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีการจัดการทั้งขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     2. ช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีระบบการจัดการน้ำเสียในองค์กรฯ ให้มีประสิทธิภาพ

     3. ช่วยลดปัญหาของร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรฯ จากชุมชน, ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

     4. ช่วยให้ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ตามความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เพื่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่

         ออกใหม่ ลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อไม่ให้ เสียค่าเสียหายหรือถูกฟ้องดำเนินคดี

     5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อาทิการใช้ พลังงานไฟฟ้าและน้ำ พร้อมลดปริมาณของเสีย

         ช่วยให้ต้นทุนลดลง

     6. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมลพิษ และการปล่อยสารพิษอื่นๆ ลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วย

         ไม่ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการแก้ไข และ/หรือค่าเสียหายที่หน่วยงานควบคุมเป็นผู้เรียกเก็บ

     7. ช่วยสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าจะได้รับรู้ว่า องค์กรสามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่ง

         แวดล้อมได้

     8. ประหยัด รวดเร็ว ผ่านการรับรองมาตรฐาน 100%

     9. การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ มีประสิทธิภาพ มีทีมปรึกษา ACT.center ที่เชี่ยวชาญ ร่วมประเมินความเสี่ยง

     10. ช่วยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนลดความสับสนในการปฏิบัติตาม

     11. สร้างความมั่นใจถึง การควบคุมดูแล เอกสารและข้อมูลหลักฐานต่างๆ ควบคุมอย่างเหมาะสม

     12. การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สามารวัดผลประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

     13. มีการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม ระบบการจัดการสิ่ง

          แวดล้อม พร้อมรับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

     14. ช่วยสร้างมั่นใจด้วยการตรวจเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง (Pre-audit) โดยทีมที่ปรึกษา ACT.center

     15. ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากการตรวจให้การรับรองจาก Certify Body ทางที่ปรึกษา ACT.center จะช่วยดำเนิน

           การแก้ไขจนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 63,087