ลังจากที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนกันมาร่วม 10 ปี ล่าสุด ISO 14001:2015 ก็ได้ฤกษ์ ประกาศตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 15 กันยายน 2558 ซื่งถือเป็นระบบที่เป็นสากล

มีการใช้อย่างเเพร่หลาย ดังนั้น จะส่งผลให้ บริษัทที่ผ่านการรับรอง ISO 14001:2004 และจะทำการต่ออายุการรับรอง นับแต่นี้ไป ต้องมีการปรับเปลี่ยนเอกสารในระบบ

ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001:2015 รวมทั้งต้องมีการอบรมข้อกำหนดและคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน

      โครงการปรับเปลี่ยนสู่การรับรองระบบ ISO 14001:2015 จึงได้มีการออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทของท่านได้มีการปรับแก้ไขเอกสารให้กระชับ รวดเร็วและครบ

ถ้วน สมบูรณ์ ผ่านการรับรองและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ให้สามารถลดต้นทุนของบริษัทได้ ช่วยให้คุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณรวมทั้งการเติบโต

ทางธุรกิจของคุณ 

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ช่วยให้ท่าน

      1.พัฒนาระบบการทำงานในองค์กรฯ ให้เกิดความชัดเจนขึ้น

      2.ลดปัญหาระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรฯ

      3.สมรรถนะการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นด้วยมาตรฐานการ บริหารชั้นยอด

      4.เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและน้ำ พร้อมลดปริมาณของเสีย ช่วยให้ต้นทุนลดลง

      5.ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมลพิษ และการปล่อยสารพิษอื่นๆ ลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วย ไม่ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการแก้ไข และ/หรือค่าเสีย

        หายที่หน่วยงานควบคุมเป็นผู้เรียกเก็บ

      6.ช่วยให้ดำเนินการตามความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เพื่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ออกใหม่ลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อไม่ให้ เสีย

        ค่าเสียหายหรือถูกฟ้องดำเนินคดี

      7.ช่วยสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าจะได้รับรู้ว่า องค์กรสามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

      8.ช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจและสื่อสารข้อมูลเพื่อ สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

      9.เพิ่มผลกาไรด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจของ ลูกค้า

      10.สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ว่าได้มีการใส่ใจถึง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

ทำไมต้อง ACT.center

 

      1. ระบบได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม

         2. เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

        3. ที่ปรึกษาร่วมออกแบบและจัดทำเอกสาร คอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน

        4. ระบบที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยอมรับ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเกินความจำเป็นต่อการใช้งาน

        5. ที่ปรึกษาช่วยประเมินความเสี่ยง

       6. ช่วยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนลดความสับสนในการปฏิบัติตาม

       7. เอกสารหลักฐานต่างๆ ได้รับการดูแล ควบคุมอย่างเหมาะสม

        8. มีเเนวทางการตรวจติดตาม ความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

        9. ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการลองผิดลองถูก

       10. ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากการตรวจให้การรับรองจาก Certify Body ทางที่ปรึกษาจะช่วยดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน

       11. มีการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามการทำระบบ พร้อมรับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

       12. ที่ปรึกษาช่วยตรวจประเมินเสมือนจริงก่อนขอการรับรอง Pre-audit

       13. ลูกค้าที่ ACT.Center ให้คำปรึกษา หลังจากได้รับการรับรองแล้ว หามีข้อสงสัยใดเรายินดีให้คำปรึกษาโดยสอบถามพูดคุยกับอาจารย์ได้ทาง โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,401