I

ระบบการจัดการอาชีวอานามัยและความปลอยภัย ISO45001:2018

 

            สถานที่ ทำงานที่ปลอดภัย น่าทำงาน คือเป้าหมายนึง ที่ทุกคนในองค์กรต้องการ  แม้จะไม่ถือว่าเรื่องสำคัญ

สำหรับการตัดสินใจเลือกงาน แต่คงไม่มีใครเห็นชอบกับการที่ต้องทำงานในจุดที่สุ่มเสี่ยง ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ

แม้เพียงจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตก็ตาม

            การพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 กับ ACT.center   จึงเป็นการ

สร้างขวัญกำลังใจในที่ทำงาน ให้พนักงานเกิดความปลอดภัย ในกิจกรรมการทำงาน และไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน

ประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น

 

     1. ช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีการจัดการระบบสุขอนามัย  เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     2. ช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีลดการเกิดอุบัติเหตุในองค์กรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

     3. ช่วยลดปัญหาของร้องเรียนด้านอุบัติเหตุขององค์กรฯ จากชุมชน, ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

     4. ช่วยให้ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ตามความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เพื่อการปฏิบัติตามข้อ

         กฎหมายที่ออกใหม่ ลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อไม่ให้ เสียค่าเสียหายหรือถูกฟ้อง

         ดำเนินคดี

     5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Unsafe condition

     6. ช่วยสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าจะได้รับรู้ว่า องค์กรสามารถควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ

         ในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     7. ประหยัด รวดเร็ว ผ่านการรับรองมาตรฐาน 100%

     8. การบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมในระหว่างวัน มีประสิทธิภาพ มีทีมปรึกษา ACT.center ที่เชี่ยวชาญ

         ร่วมประเมินความเสี่ยง

     9. ช่วยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนลดความสับสนในการปฏิบัติตาม

     10. สร้างความมั่นใจถึง การควบคุมดูแล เอกสารและข้อมูลหลักฐานต่างๆ ควบคุมอย่างเหมาะสม

     11. การตรวจติดตาม ชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กร สามารวัดผลประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

     12. มีการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม ระบบการจัดการ

           อาชีวอนามัย และความปลอดภัยพร้อมรับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

     13. ช่วยสร้างมั่นใจด้วยการตรวจเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง (Pre-audit) โดยทีมที่ปรึกษา ACT.center

     14. ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากการตรวจให้การรับรองจาก Certify Body ทางที่ปรึกษา ACT.center จะช่วย

           ดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน

Visitors: 63,091