บริการดูแล บำรุงรักษา ดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ 

ราย 6 เดือน / 1 ปี


ที่ปรึกษาจะใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะพัฒนาไปในแนวทางดี ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

โดยดูแลแนะนำแต่ละขั้นตอนให้องค์กรสามารถนำไปใช้งาน ทำงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร มีการประเมิน

อย่างต่อเนื่องแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ

 

GSMs จะช่วยคุณ

1. กำหนดกลยุทธ์

2. เป้าหมายธุรกิจ

3. วัตถุประสงค์คุณภาพ KPIs

4. ควบคุมความเป็นปัจจุบันของเอกสารในองค์กร

5. กิจกรรมตรวจติดตามภายในองค์กร

6. แก้ไขความไม่สอดคล้อง (CAR)

7. จัดทำรายงานประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

 

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ GSMs

1. ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าสวัสดิการต่างๆอาทิเช่น ค่าประกันสังคม โอที โบนัส หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในออฟฟิศ

2. ที่ปรึกษามีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนด

3. ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา สกิลที่จำเป็นบางอย่างหลายบริษัทคงเจอปัญหาขาดบุคลากรที่เหมาะสมดังนั้นหากต้องส่งพนักงาน

ไปเรียนรู้ตั้งแต่ต้องจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และยังรบกวนเวลางานอื่นๆอีกด้วย

4.ไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลาการ Audit จากหน่วยงานภายนอก (CB)

5.มีการรายงานผล ประสิทธิภาพของการจัดการอย่างเป็นระบบ

6. สัญญามีความยืดหยุ่น

 

 

ขอบเขตการให้บริการ

ปรับปรุงเอกสารคุณภาพในระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

สร้างมาตรฐานการดำเนินงานของแต่ละแผนก

จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (MANAGEMENT REVIEW)

อบรมความรู้ความเข้าใจด้านระบบ ISO 9001:2015

อบรมคณะกรรมการตรวจติดตามภายในองค์กร (IQA)

นำทีม ตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษัทฯ

จัดเตรียม และ สรุปผล การตรวจติดตามภายในองค์กร

กำหนด ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพภายในองค์กร (KPIs)

ติดตามแผนการดำเนินการ สรุปผล KPIs แต่ละเดือน

ติดตามผลการตอบกลับ Corrective Action Request (CAR)

ประสานงานติดต่อหน่วยงานให้การรับรอง (CB-Certify Body)

รายงาน Document Control Update

รายงาน Corrective Action Request

 

                                                                                

   

ตัวอย่าง Action plan Maintain QMS for ISO 9001:2015

ให้บริการ เดือนละ 4 วัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

หัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้ แผนการดำเนินงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.ประเมินความเสี่ยงและโอกาส ระดับบริษัทองค์กรและหน่วยงาน
เอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยงและโอกาศประจำปี                        
2.กำหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
 Vision, Mission, Policy, Objectives, KPIs
                       
3.ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน
เอกสารรายงานการประเมิณความเสี่ยงและโอกาสประจำปี                        
4. สำรวจความเป็นปัจจุบันเอกสาร การจัดการระบบมาตรฐานแต่ละแผนกหน่วยงาน เอกสารมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน
                       
5.ติดตาม สรุปผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ
 รายงานวัตถุประสงค์คุณภาพ ในแต่ละไตรมาส
                       
6.ดำเนินกิจกรรม ตรวจติดตามภายใน ( Internal audit )
 รายงานผลการตรวจติดตาม
                       
7.ติดตามการแก้ไขประเด็น ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001
 รายงานการดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                       
8.ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
                       
9.ตรวจรับรองระบบ ISO 9001:2015
รายงานการตรวจรับรองระบบ ISO 9001:2015
                       
10.ดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องจาก CB audit
รายงานการดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                       

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,666