บทบาทของผู้บริหาร ในเรื่องของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental
Management System – EMS) หรือที่หลายๆ
ท่านรู้จัก และ คุ้นเคย

กันเป็นอย่างดีกับรหัส ISO 14001 : 2004 ระบบนี้ คือ
ระบบที่มุ่งให้มีการวางแผน และดำเนินการเพื่อ
ควบคุมผลกระทบของ

มลภาวะต่างๆ จากทุกกิจกรรม ภายในองค์กร ทั้งใน
กรณี สถานการณ์ปกติ, สถานการณ์ไม่ปกติ และเหตุ
ฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจจะเกิดขึ้น ระบบมุ่งเน้นไปที่การ ควบคุม และป้องกัน แหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมเพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำไปใช้และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้ขอนำเสนอถึงบทบาทสำคัญของผู้บริหารองค์กร ที่จะต้องกระทำเพราะปัญหาประการหนึ่งที่มักจะพบเห็นบ่อยครั้งคือ การ
ที่ผู้บริหารมักจะขาดการควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยเห็นว่า มีความสำคัญน้อย ไม่มีผลกับความต้องการของลูกค้า หรืออาจจะเกิดจากที่ผู้บริหารไม่รู้จะควบคุมอะไร ...เพราะงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มีความเฉพาะเจาะจง ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหามลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

บทบาทหลักของผู้บริหาร ในเรื่องของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีดังนี้


> กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
> วางกลยุทธ์เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม
> วางแผน จัดเตรียม ทรัพยากร ที่จำเป็นสำหรับการดำรงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
> กำหนดบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
> แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)
> พิจารณา การดำเนินการควบคุม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)
> พิจารณา โปรแกรม แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี
> ประชุมทบทวนติดตามความคืบหน้าของ แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
> พิจารณา ทบทวน และตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ละในส่วนของบทบาท ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า EMR-Environmental
Management Representative มาตรฐาน ISO 14001:2004 กำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบไว้ว่า นอกเหนือจากงานรับ
ผิดชอบอย่างอื่น ต้องได้รับการกำหนด บทบาท อำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ ในหน้าที่ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้
เฝ้าติดตามให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการถูกนำไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกฎหมายและ ตามมาตรฐาน ISO 14001เฝ้าติดตาม การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน ความไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีอยู่จริงและ ทั้งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเฝ้าติดตาม การประสิทธิภาพการควบคุมเอกสารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกำหนดและเฝ้าติดตาม การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีการปรับปรุงระบบอย่างแท้จริง

รายงานผลการดำเนินงาน และสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อใช้สำหรับการทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมด้วยช่วยกันเพื่อโลกสีเขียวอย่างยั่งยืนของเรา ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ
แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ที่มี ติชมได้ที่ e-mail: blackdonut555@hotmail.com
Visitors: 63,089