บทบาทของผู้บริหาร ในเรื่องของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

       ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental  Management System – EMS) หรือที่หลายๆท่านรู้จัก และ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับรหัส

ISO14001:2004 ระบบนี้ คือระบบที่มุ่งให้มีการวางแผน และดำเนินการเพื่อควบคุมผลกระทบของมลภาวะต่างๆ จากทุกกิจกรรม ภายในองค์กร.

ทั้งในกรณี สถานการณ์ปกติ, สถานการณ์ไม่ปกติ และเหตุฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจจะเกิดขึ้น ระบบมุ่งเน้นไปที่การ ควบคุม และป้องกัน

แหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมเพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำไปใช้และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง

       ในบทความนี้ขอนำเสนอถึงบทบาทสำคัญของผู้บริหารองค์กร ที่จะต้องกระทำเพราะปัญหาประการหนึ่งที่มักจะพบเห็นบ่อยครั้งคือ

การที่ผู้บริหารมักจะขาดการควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยเห็นว่า มีความสำคัญน้อย ไม่มีผลกับความต้องการของลูกค้า หรืออาจจะ

เกิดจากที่ผู้บริหารไม่รู้จะควบคุมอะไร ...เพราะงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มีความเฉพาะเจาะจง ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ ปัญหามลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร


บทบาทหลักของผู้บริหาร ในเรื่องของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

> กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

> วางกลยุทธ์เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม

> วางแผน จัดเตรียม ทรัพยากร ที่จำเป็นสำหรับการดำรงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

> กำหนดบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

> แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

> พิจารณา การดำเนินการควบคุม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)

> พิจารณา โปรแกรม แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี

> ประชุมทบทวนติดตามความคืบหน้าของ แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

> พิจารณา ทบทวน และตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม


         และในส่วนของบทบาท ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า EMR-Environmental Management Representative

มาตรฐาน ISO 14001:2004 กำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบไว้ว่า นอกเหนือจากงานรับผิดชอบอย่างอื่น ต้องได้รับการกำหนด บทบาท อำนาจ

หน้าที่รับผิดชอบ ในหน้าที่ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้เฝ้าติดตามให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการถูกนำไปปฏิบัติและคงรักษาไว้

สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกฎหมายและ ตามมาตรฐาน ISO 14001เฝ้าติดตาม การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน ความไม่สอด

คล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีอยู่จริงและ ทั้งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเฝ้าติดตาม การประสิทธิภาพการควบคุมเอกสารของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมกำหนดและเฝ้าติดตาม การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีการปรับปรุงระบบอย่างแท้จริงรายงาน

ผลการดำเนินงานและสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อใช้สำหรับการทบทวนระบบ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมด้วยช่วยกันเพื่อโลกสีเขียวอย่างยั่งยืนของเรา ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ

 

แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ที่มี ติชมได้ที่ e-mail: blackdonut555@hotmail.com

Visitors: 102,666