จาก ISO9001:2008 สู่ ISO 9001:2015

 

         อย่างที่ทราบกันดีว่า  ISO 9000 จะมีการประชุม เพื่อปรับปรุง มาตรฐานหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้งานมาแล้ว 
ทุกๆ 5 ปี ดังนั้น หลังจากที่ได้ประกาศ ISO 9001:2008 ไปในปี 2012 ทีมงาน ISO/TC 176 และสมาชิก ก็ได้ได้มีการประชุมกันมาตลอด 3 ปี และได้ข้อสรุป ของมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ที่ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2015

จุดประสงค์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยังคงมุ่งเน้นที่การสร้างระบบบริหารงานให้คุณภาพให้เกิดความพึงใจของลูกค้า ในการปรับปรุงครั้งนี้ จึงได้มีการเพิ่มเติม ลักษณะของการดำเนินกิจกรรมให้มีความชัดเจนและเกิดความสม่ำเสมอในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น และมุ่งไปที่ การจัดการให้มีการบริหารงานเชิงกระบวนการ,การใช้ P-C-D-A cycle และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะกระทบความสามารถในตอบสนองข้อกำหนดลูกค้า และให้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์เหล่านั้น ที่ ISO 9001:2015 ได้เรียกว่า “Risk-based thinking”

หลักการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
1.การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
2.สภาวะผู้นำ
3.การมีส่วนรวมของบุคลกร
4.การบริหารเชิงกระบวนการ
5.การพัฒนา ปรับปรุงงาน
6.การตัดสินใจจากหลักฐานข้อเท็จจริง
7.การบริหารความสัมพันธ์
 ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ได้มีกำหนดแตกต่างจากเดิม ที่มี 8 ข้อกำหนด เป็น 10 ข้อดังนี้
1.ขอบเขต.
2.มาตรฐานอ้างอิง
3.นิยาม คำศัพท์
4.บริบทขององค์กร
5.ความเป้นผู้นำ
6.การวางแผน
7.การสนับสนุน
8.การปฏิบัติการ
9.การประเมินประสิทธิภาพ
10.การปรับปรุง เพิ่มผลผลิต
แต่ละข้อกำหนดมี เนื้อหาอย่างไร ไว้เรามาพูดคุยกันในครั้งต่อไปนะครับ
 

 

               

 

Visitors: 63,090