จาก ISO9001:2008 สู่ ISO 9001:2015

         

 

          อย่างที่ทราบกันดีว่า  ISO 9000 จะมีการประชุม เพื่อปรับปรุง มาตรฐานหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้งานมาแล้ว

ทุกๆ 5 ปี ดังนั้น หลังจากที่ได้ประกาศ ISO 9001:2008 ไปในปี 2012 ทีมงาน ISO/TC 176 และสมาชิก ก็ได้ได้มีการประชุม

กันมาตลอด 3 ปี และได้ข้อสรุป ของมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ที่ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเมื่อ

วันที่ 23 กันยายน 2015

     จุดประสงค์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยังคงมุ่งเน้นที่การสร้างระบบบริหารงานให้คุณภาพให้เกิดความพึงใจของลูกค้า

ในการปรับปรุงครั้งนี้ จึงได้มีการเพิ่มเติม ลักษณะของการดำเนินกิจกรรมให้มีความชัดเจนและเกิดความสม่ำเสมอในประเด็นดัง

กล่าวมากขึ้น และมุ่งไปที่ การจัดการให้มีการบริหารงานเชิงกระบวนการ,การใช้ P-C-D-A cycle และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยง

ที่จะกระทบความสามารถในตอบสนองข้อกำหนดลูกค้า และให้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์เหล่านั้น ที่

ISO 9001:2015 ได้เรียกว่า “Risk-based thinking”


หลักการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

1.การมุ่งเน้นที่ลูกค้า

2.สภาวะผู้นำ

3.การมีส่วนรวมของบุคลกร

4.การบริหารเชิงกระบวนการ

5.การพัฒนา ปรับปรุงงาน

6.การตัดสินใจจากหลักฐานข้อเท็จจริง

7.การบริหารความสัมพันธ์

 

 ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ได้มีกำหนดแตกต่างจากเดิม ที่มี 8 ข้อกำหนด เป็น 10 ข้อดังนี้

1.ขอบเขต.

2.มาตรฐานอ้างอิง

3.นิยาม คำศัพท์

4.บริบทขององค์กร

5.ความเป้นผู้นำ

6.การวางแผน

7.การสนับสนุน

8.การปฏิบัติการ

9.การประเมินประสิทธิภาพ

10.การปรับปรุง เพิ่มผลผลิต

 

แต่ละข้อกำหนดมี เนื้อหาอย่างไร ไว้เรามาพูดคุยกันในครั้งต่อไปนะครับ

         

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 106,576