โครงการปรับเปลี่ยนสู่การควบรวมการรับรองระบบ ISO 9001& ISO14001:2015

 

โครงการปรับเปลี่ยนสู่การควบรวมการรับรองระบบ ISO 9001& ISO14001:2015

       กันยายน 2015 คณะทำงานมาตรฐานสากลขององค์กร- ISO ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001 และISO 14001

ดังนั้นจึงส่งผลให้ องค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001 ทุกองค์กรนับแต่นี้ไป ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ใช้ใน

ระบบเพื่อการขอรับรองเป็น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

      สำหรับองค์กรที่ผ่านการรับรองทั้ง ระบบ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 อยู่แล้ว การทำการควบรวมเอกสารให้เป็นระบบ

เดียวกัน เพื่อให้ผ่านการรับรอง ในเวอร์ชั่น 2015 จึงเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้สะดวก และคล่องตัวในการนำไปใช้งาน เพราะการปรับ

เปลี่ยนของมาตรฐาน ISO ในครั้งนี้ ได้มีการปรับให้ข้อกำหนด ของทั้งสองมาตรฐาน สอดรับไปด้วยกันมากขึ้น และช่วยลดภาระ หน้าที่

ในการดูแลเอกสารต่างๆ ภายในระบบ เพราะสิ่งที่เน้นต่อไปของระบบ ISO คือหลักฐานการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมที่ต้องมี

(แตกต่างจากเดิมที่ต้องบังคับให้มีการเขียนเอกสารเป็น Procedure ขึ้น)

 

 

ระบบ ISO9001:2015 และ ISO 14001:2015 นั้นจะประกอบด้วยข้อกำหนดหลักๆ รวม 6 ด้านใหญ่ๆ คือ

 

1. บริบทขององค์กร (Context of the Organization)

2. ความเป็นผู้นำ ( Leadership )

3. การวางแผน ( Planning)

4. การสนับสนุนและการดำเนินการ ( Support &Operation )

5. การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ (Evaluation Performance )

6. การปรับปรุง( Improvement )

 

Visitors: 104,153