Certification to ISO 9001:2015

 

            หลังจากที่ ISO 9001 ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานฉบับปี 2015อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน2015ที่ผ่านมาหลังจากนี้อีกทุกองค์กร

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงต้องมีการปรับเอกสารที่ใช้อยู่ภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับ ISO 9001:2015 ก่อนที่จะมีการขอ

การรับรองเมื่อใบอนุญาติเดิม สิ้นสุดการให้การรับรอง(อย่างช้าสุดคือ กันยายน 2018)

 

สิ่งที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานฉบับใหม่ที่เพิ่มเติมอย่างชัดเจน มีดังนี้

1. การทำความเข้าใจกับปัจจัยภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

2. การทำความเข้าใจกับความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การกำหนดขอบเขตของระบบการบริหารคุณภาพ

4. การกำหนดขอบเขตของแต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ

5. การกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารระดับสูงสุด

6. การพิจารณา ความเสี่ยงและโอกาส จากปัจจัยภายใน-ภายนอก

7. การพิจารณา ความเสี่ยงและโอกาส จากความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. การกำหนดแผนการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส

9. การกำหนด วัตถุประสงค์ แผนงาน แต่ละหน่วยงานภายในองค์กร

10. การกำหนดขอบเขตการควบคุมเอกสารและบันทึกต่างๆ

11. การกำหนดการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและ การดำเนินการแก้ไข

12. การกำหนดการดำเนินการกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะกระทบกับลูกค้า
…Blackdonut555

เเหล่งอ้างอิง http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 

 

 

 

Visitors: 102,666