แบบสำรวจการปรับเปลี่ยน ISO 9001:2015

     หลังจากที่ ISO 9001 ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานฉบับปี 2015อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2015

ที่ผ่านมา หลังจากนี้อีกทุกองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

    จึงต้องมีการปรับเอกสารที่ใช้อยู่ภายในองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับ ISO 9001:2015 ก่อนที่จะมีการขอการรับรอง

เมื่อใบอนุญาติเดิม สิ้นสุดการให้การรับรอง (อย่างช้าสุดคือ กันยายน 2018)

 

สิ่งที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานฉบับใหม่ที่เพิ่มเติมอย่างชัดเจน มีดังนี้

1. ความเข้าใจกับปัจจัยภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

2. ความเข้าใจกับความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. กำหนดขอบเขตของระบบการบริหารคุณภาพ

4. กำหนดขอบเขตของแต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ

5. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารระดับสูงสุด

6. พิจารณา ความเสี่ยงและโอกาส จากปัจจัยภายใน-ภายนอก

7. พิจารณา ความเสี่ยงและโอกาส จากความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. กำหนดแผนการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส

9. กำหนด วัตถุประสงค์ แผนงาน แต่ละหน่วยงานภายในองค์กร

10. กำหนดขอบเขตการควบคุมเอกสาร สารสนเทศต่างๆ

11. การดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและ การดำเนินการแก้ไข

12. กำหนดการดำเนินการกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะกระทบกับลูกค้า

13. การป้องกันความผิดพลาดของคน

14. กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร

15. กำหนดทักษะความสามารถ ที่จำเป็นของพนักงาน

16. กำหนดแผนงานการควบคุมคุณภาพงาน

17. กำหนดการควบคุมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

18. กำหนดวาระการติดตามประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

19. ควบคุมกระบวนการจากภายนอก

20. กำหนดผู้มีอำนาจในการตัดสินใจตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์

 

Blackdonut555

Visitors: 102,667