ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

        คุณภาพ คือสิ่งสำคัญพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบบริหารคุณภาพ

เพื่อรักษาระดับคุณภาพให้อยู่ในระดับที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

       

       ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 คือระบบบริหารงานที่ทั่วโลกให้การยอมรับถืงมาตรฐานการบริหารงานขององค์กรที่ได้รับ

การรับรองว่าเป็นไปตามหลักการสากลที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทุกภาคส่วนภายในองค์กรให้มีการบริหาร จัดการอย่างเป็นมาตรฐาน มีระเบียบ

ที่ชัดเจน เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตรงตามความต้องการของลูกค้า การวางโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรต่างๆ

ให้สอดคล้องกับ ระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2015 

 

GSMs จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ถึงระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากลและได้รับประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 

    1. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

    2. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการให้บริการลูกค้า

    3. ช่วยสร้างความได้เปรียบในการการแข่งขันในตลาด

    4. พัฒนาระบบการทำงานในองค์กร ให้เกิดความชัดเจนขึ้น สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม

    5. ลดปัญหา ลดความยุ่งยาก การจัดการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

    6. ช่วยสร้างการบริหารจัดการที่ดี ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร

    7. ประหยัด รวดเร็ว ผ่านการรับรองมาตรฐาน 100%

    8. การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ มีประสิทธิภาพ มีทีมปรึกษา GSMs ที่เชี่ยวชาญ ร่วมประเมินความเสี่ยง

    9. ช่วยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนลดความสับสนในการปฏิบัติตาม

    10. สร้างความมั่นใจถึง การควบคุมดูแล เอกสารและข้อมูลหลักฐานต่างๆ ควบคุมอย่างเหมาะสม

    11. การตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร สามารวัดผลประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

    12. มีการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม ระบบบริหารงานคุณภาพพร้อมรับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

    13. ช่วยสร้างมั่นใจด้วยการตรวจเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง (Pre-audit) โดยทีมที่ปรึกษา GSMs

    14. ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากการตรวจให้การรับรองจาก Certify Body ทางที่ปรึกษา GSMs จะช่วยดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,666