การปรับเปลี่ยนจาก ISO/TS16949:2009 ไปสู่ IATF 16949:2016

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับเปลี่ยนจาก ISO/TS16949:2009 ไปสู่ IATF 16949:2016

         หลังจากที่ ISO/TS 16949 ได้มีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999 และถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ได้มีการ

ประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยานยนต์ มาจนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานสากลอุตสาหกรรม

ยานยนต์ IATF-International Automotive Task Force

       

      แรกเริ่ม มาตรฐาน ISO/TS 16949 ก็ได้มีการพัฒนามาจากทีม IATF ในชื่อทีมงาน  ISO/TC 176 ซึ่งทำให้เกิดควบ

รวบของมาตรฐาน ISO9001 เพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะทางในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นมาตรฐาน ISO/TS

16949  

        และในเดือน ตุลาคม 2016 ทีมงาน IATF จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ และประกาศออกเป็นมาตรฐาน

ฉบับแรกของ “IATF 16949”  โดยจะนำมาใช้แทนที่ ISO/TS 16949:2009 และมีโครงสร้างข้อกำหนดสอดคล้อง

กับ ISO9001:2015จึงเป็นเสมือน ระบบมาตรฐานที่ช่วยเสริมให้ระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

องค์กรที่ต้องการระบบมาตรฐาน IATF 16949 จึงต้องสอดคล้องกับ ISO 9001:2015 เช่นกัน

     

       IATF 16949 มีเป้าหมายของมาตรฐานเพื่อพัฒนาในระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กรให้มีการปรับปรุงอย่างต่อ

เนื่อง, ลดของเสียในกระบวนการและลดความแปรปรวนและของของกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต

           

      แม้ข้อกำหนด IATF 16949 จะใช้โครงสร้างข้อกำหนดเดียวกับ ISO 9001:2015 ก็ตาม แต่ IATF 16949 จะแตก

ต่างจากISO/TS 16949:2009 ตรงที่ไม่มีการนำข้อความของ ISO 9001:2015 มาใส่ในข้อกำหนด แต่จะเป็นข้อความที่

เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น แต่ก็มีการสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015

ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน

 

 • September 2015 – ISO 9001:2015 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 23 กันยายน 2015

 • October 2016 – IATF 16949:2016 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 2 ตุลาคม 2016

 • November 2016 – 5th edition กำหนดกฎระเบียบสำหรับการบรรลุและการธำรงรักษาระบบ IATF 16949

   ในเดือนพฤศจิกายน 2016

 • June 2017 – ผู้ตรวจรับรองระบบ ของ IATF ต้องผ่านการอบรมและทดสอบ แล้วทำการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรอง            

  ระบบให้เรียบร้อยภายใน 30 มิถุนายน 2017

 • October 2017 – 1 ตุลาคม 2016 เริ่มใช้ระบบ IATF 16949:2016 สิ้นสุดการให้การรับรองมาตรฐาน ISO/TS                

  16949:2009และองค์กรที่ต้องการขอการรับรองใหม่ต้องขอ IATF 16949:2016 ไม่สามารถขอการรับรองใน

 • ระบบ ISO/TS 16949:209 ได้

 • September 2018 – การเปลี่ยนแปลงจาก ISO/TS 16949:2009 สู่ IATF 16949:2016 ต้องดำเนินการให้แล้ว               

  สิ้นภายใน14 กันยายน 2018 เพราะหลังจากนั้นจะสิ้นสุดการให้การรับรองระบบ ISO/TS 16949:2009 อย่างสมบูรณ์

 

 

 

Visitors: 102,667