การปรับเปลี่ยนสู่การตรวจรับรอง IATF 16949:2016

International Automotive Task Force IATF 16949:2016

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          มาตรฐาน IATF 16949 จะมีการใช้แทน ISO/TS16949:2009 เดิมที่จะถูกยกเลิกไปหลังจากวันที่ 14 กันยายน 2561

โดย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560จะไม่มีการตรวจในมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 ทุกประเภท (initial, Surveillance,

recertification or transfer) บริษัทที่ได้รับการรับรองISO/TS16949:2009 สามารถเปลี่ยนสู่ IATF 16949 ได้ตามรอบ

การตรวจเดิมสำหรับบริษัท ที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนสู่ มาตรฐาน IATF 16949:2016

 

ควรทำความเข้าใจก่อนการตรวจเปลี่ยนการรับรอง ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนระบบ มาตรฐาน ISO/TS16949:2009สู่ IATF16949:2016 ได้ตั้งแต่ 1 January 2017

2. ห้ามเปลี่ยน CB หากยังได้รับการรับรอง ISO/TS16949:2009 จาก CBเดิมและต้องการเปลี่ยนสู่ IATF16949:2016

3. เปลี่ยน CB ได้ หากสิ้นสุดการรับรอง ISO/TS16949:2009 จาก CBเดิมและต้องการเปลี่ยนสู่ IATF16949:201

4. ควรมีการ ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ก่อนตรวจ

5. ควรมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ก่อนทำการตรวจรับรองจาก CB

6. ห้ามให้ CB ทำการ pre-audit ให้กับลูกค้าที่ต้องการรับรอง แต่อาจเพิ่มเติม วันตรวจก่อนตรวจจริงอย่างน้อย 0.5 วันก่อนทำการตรวจจริง

7. ห้ามให้ CB ทำ Gap assessment ให้กับลูกค้า

8. เอกสารของระบบการบริหารงานคุณภาพ ของบริษัท ต้องรวมโครงการของบริษัททั้งหมดทุกสาขาไว้

9. การเก็บบันทึกตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ไม่จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 12 เดือนก่อนการตรวจ (สำหรับการปรับเปลี่ยน)

10. การคำนวณวันตรวจ เหมือนกับการตรวจต่อการรับรอง (Recertification audits.)

11. หากจำนวนการตรวจมากกว่า 5 วัน CB สามารถกำหนดแผนการตรวจโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกันได

12. ทีมผู้ตรวจสามารถเป็นทีมเดิม ที่ได้ตรวจติดตามก่อนหน้าได้

13. ความคาดหวังของ ผู้ตรวจคือ เอกสารที่เป็นปัจจุบันที่ลูกค้าได้ส่งมอบให้ รวมถึงความทันสมัยเป็นปัจจุบันของเอกสาร แผนงานที่มีสถานะปัจจุบัน

14. ถ้าการตรวจเปลี่ยนสู่ มาตรฐาน IATF 16949:2016 ไม่ผ่านจะมีผลให้ต้องถอนการรับรอง ISO/TS16949:2009 เช่นกัน อย่างไรก็ถามลูกค้าสามารถ

เริ่มการตรวจรับรองใหม่ได้

15. แม้หากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO/TS16949:2009 อยู่แล้วก็ไม่สามารถพิจารณาลดจำนวนวันในการตรวจได้ การพิจารณา

ลดวันการตรวจจะมีเฉพาะ

ในกรณีที่ลูกค้า ปรับเปลี่ยนจาก ISO9001:2015 สู่ IATF16949 ซึ่งจะลดไปได้ 30% สำหรับการตรวจ stage2

16. มาตรฐาน IATF 16949:2016 ไม่สามารถแยกส่วนออกจาก ISO9001:2015 ได้, แต่จะต้องทำความเข้าใจในองค์ประกอบและใช่ร่วมกับ

ISO9001:2015

17. หากองค์กรมีการร้องขอให้มีกาตรวจพิเศษ หลังวันที่ 1 ต.ค. 2017 จะต้องตรวจตามมาตรฐาน ISO/TS16949 อีกครั้ง

18. ปกติการตรวจรับรองแบบปรับเปลี่ยนสู่ มาตรฐาน IATF 16949:2016 จะกระทำเฉพาะองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 แต่

สำหรับในกรณีลูกค้ารายใหม่ที่ ได้มาการทำสัญญาว่าจ้างกับ CB ให้มีการตรวจISO/TS16949:2009

 

ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่มีการประกาศ กลยุทธ์การตรวจปรับเปลี่ยน จะอนุโลมให้สามารถตรวจรับรองแบบปรับเปลี่ยนได้

อย่างไรก็ตามวันในการตรวจจะเท่ากับการตรวจแบบ Stage 2 แทนที่จะเป็นการตรวจแบบต่อการรับรอง

       

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,665