หลักสูตรอบรมแนะนำ

  • เทคนิคการจัดการระบบเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015


หมวดบริหารงานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการ

รหัส

ชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนวัน

 New

Core Tools Self-Assessment 

 New

Your Pathway to Mastering the Quality Core Tools 

 New

 Core Tools Overview

1

1101 

การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ในองค์กร 

1103  

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015) (ภาคทฤษฎี) 

 1 

1104

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

(Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015)

      2

 1106

เทคนิคการจัดการระบบเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 

 1

1107 

การควบรวม ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

(Combine Management System ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 

 1

1108 

การควบรวม การตรวจติดตามภายใน ระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

(Combine Internal Audit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 

 2

1201 

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) 

 1

1202

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Quality Awareness by Kaizen)

1

 1203

การแก้ปัญหาทางคุณภาพด้วย QC Techniques (QC 7 Tools) 

 1

1204

การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Quality Control Circle) (เน้นปฏิบัติ)

2

1205

ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม QCC (QCC advisor)

1

1206 

 การค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อสำหรับกิจกรรม QCC (Finding problem by QCC)

 1

1207 

 บทบาทหัวหน้ากิจกรรมกลุ่มย่อย  (Leader of QCC)

1208 

 แนวคิดพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ TQM (TQM Concept and Implementation)

 1

1209 

 ระบบการจัดการให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)

 1210

 Cost of Quality ต้นทุนแห่งคุณภาพ

1211 

 วิธีทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Statistical Approach for QC)

1301

การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016

1

1302

การประยุกต์ใช้ ระบบมาตรฐาน IATF 16949:2016

2

1304

การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจติดตาม  Effectiveness Internal Auditor IATF 16949:2016

2

1305

เทคนิคการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการตามระบบ IATF 16949:2016

Process and Product audit techniques for IATF 16949:2016

1

1306

การตรวจติดตามคุณภาพภายในเชิงระบบ IATF 16949:2016 - Internal Audit IATF 16949:2016

1

1307

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 1 st Edition  ฉบับใหม่ล่าสุด

  1

1308

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning: APQP

1

1309

การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production part Approval Process : PPAP

1

1310

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis : MSA

1

1311

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis : MSA

2

1312

Statistical Process Control and Process Capability Study (SPC & PCS) for Automotive

1

1313

Statistical Process Control and Process Capability Study (SPC & PCS) for Automotive

2

1314

Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis

1

1315

Core Tools for Automotive : IATF 16949:2016

      2

Visitors: 74,746