หลักสูตรอบรมแนะนำ

  • การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamwork)

  • การติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)

  • เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

  • การสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่ดีต่อองค์กร

หมวดบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล,เสริมทักษะหัวหน้างาน, การทำงานเป็นทีม

รหัส ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน
 4101 การติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Communication & Coordination) 
 4102 การสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่ดีต่อองค์กร 
4103  การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
 4104 การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)   1
4105  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง 
4106  จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)   1
 4107 การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation and Follow up)   1
4108  ยอดหัวหน้างาน 
 4109 เทคนิคการเตรียมพร้อมเป็นหัวหน้างานใหม่กับการทำงานร่วมกัน 
 4110 การพัฒนาองค์กรโดยการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)   1
 4111 ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง   1
 4112  การพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน (Supervisor Skills)  1
4113 ทักษะหัวหน้างาน : Supervisor Skills (ภาคปฏิบัติ) 2
4114 การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล 1
4115 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) 1
4116 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 1
4117 การพัฒนาความคิดเชิงบวกและการคิดริเริ่มเพื่อความสำเร็จในงาน 1
4118 มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานร่วมกัน 1
4119 การพัฒนาทางอารมณ์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (EQ) 1
4120 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อแก้ไขเวลาที่สูญเปล่า 1
4121 การคิดอย่างเป็นระบบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 1
4122 เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) 1
4123 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารงานตามแผน (Strategic Planning and Implement Management)  1
4124 จิตวิทยาและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา  1
4129 การสัมภาษณ์งานเพื่อการคัดเลือกบุคลากร 1
4130 Competency ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1
4131 การพัฒนาทีมเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน (Team Improvement) 1
4132 การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1
4133 การสั่งงาน และการสอนงาน แบบวิทยากรภายในองค์กร  1
4134 การสร้างทีมเพื่อการปรับปรุงงาน (Team building) 1
4135 การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Team spirit) 1
4136 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Training the Trainer) 1
4137 กิจกรรม  Walk Rally เพื่อการพัฒนาทีมงาน และหัวหน้างาน 1
4140 การมอบหมาย การสั่งงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1
4141 การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective of follow up) 1
4142 การบริหารคนและงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ 1
4143 ปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณ (Awaken the Giant within) 1
4144 HR for non HR manager : เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน 1
4145 Pre-active for success 1
4146 Professional Manager 1
4147 เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 1
4148 Win- Win Success 1
4149 Talent Management : ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์กรต้องทำอย่างไร 1
4150 พูดอย่างไรให้ได้ทั้งใจและงาน 1
4151 เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  1
4152 การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamwork) 1
4153 เทคนิคการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ (Win-Win Negotiation)  1
4154 การจัดทำและทบทวนใบบรรยายลักษณะงาน (Job Description base on competency and KPIs)   1
4155 ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน (Work Smart with smile) 1
Visitors: 77,190