ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, เสริมทักษะหัวหน้างาน ,การทำงานเป็นทีม

 

 
รหัส                                                                     รายชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนวัน
4101
 การติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Comunication & Coordination)
             1
4102
การสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่ดีต่อองค์กร
             1
4103
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM )
             1
4104
การบริหารความเปลี่ยนเเปลง (Change Management )
                 1
4108
ยอดหัวหน้างาน
                 1
4109
เทคนิคการเตรียมพร้อมการเป็นหัวหน้างานใหม่กับการทำงานร่วมกัน
                 1
4110
การพัฒนาองค์กรโดยการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)
                 1
  4112
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Supervisor Skills)
                 1
 4114
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
                 1
 4116
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking)
                 1
 4117
การพัฒนาความคิดเชิงบวกและการคิดริเริ่มเพื่อความสำเร็จในงาน
                 1
 4119
การพัฒนาทางอารมณ์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (EQ)
                  1
 4120
เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อแก้ไขเวลาที่ศูนย์เปล่า
                  1
 4132
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
                  1
4133
การสั่งงาน และการสอนงาน แบบวิทยากรภายในองค์กร
                  1
 4136
เทคนิคการเป็นวิทยากรฝีกอบรม ( Training the Trainer )
                  1
 4140
การมอบหมาย การสั่งงาน และการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
                 1
4141
 การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective of Follow up)
                 1
 4142
 การบริหารคนและงานแบบ มุ่งเน้นผลลัพธ์
                 1
 4144
 HR For Non HR Manager : เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
                 1
 4149
 Talent Management : ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์กรต้องทำอย่างไร
                 1
 4152
 การพัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานอย่างเป็นทีม  ( Leadership & Teamwork )
                 1
Visitors: 106,026