การตรวจติดตามภายในองค์กร ( Internal Audit) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบการบริหารตามมาตรฐาน ISO 

เพราะถ้าองค์กรมีการตรวจติดตามภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้ ระบบบริหารงานคุณภาพสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ปัญหาความสูญเสียในองค์กรลดน้อยลงไป เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างต่อ

เนื่อง มีผลกำไรเพิ่มขึ้น

          หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ Internal Audit ภายในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินภายใน

องค์กรอย่างแท้จริง ฝึกฝนทักษะการตั้งคำถาม รวบรวมข้อมูล ประมวลผล การตรวจ การตัดสินผลการตรวจประเมินและ การติดตามผลและ

แก้ไข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์การสัมมนา

1.เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์หลักและขั้นตอนของการ “ตรวจติดตามระบบบริหารภายใน”

2.เพื่อฝึกฝนทักษะ เทคนิคการตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูลการประมวลผล การตรวจ การตัดสินผลการตรวจประเมิน

3.เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสรุปผลการตรวจประเมิน

4.เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข

5.เพื่อให้การตรวจประเมินภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กรได้อย่างแท้จริง

 

ทำไมต้อง ACT.CENTER ?

- เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO 9001:2015 กว่า 20 องค์กร

- คัดสรร เนื้อหาเข้มข้น เฮฮา กลั่นกรองจากประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน มากกว่า 15 ปี

- LEAD AUDITOR ISO 9001:2015

 

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 

1.การตีความข้อกำหนด ฉบับผู้ตรวจติดตามภายใน

2.ประโยชน์และความสำคัญ กิจกรรมตรวจติดตามภายใน

3.ขั้นตอนการจัดการตรวจติดตามภายในให้ได้ประโยชน์สูงสุด

4.ทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจติดตามภายใน

5.องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ auditor ISO9001:2015

6.การเตรียมแผนการตรวจติดตามภายในแบบมืออาชีพ

7.เทคนิคการตั้งคำถามตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

8.การตรวจติดตามภายในอย่างสร้างสรรค์ให้ได้ทั้งใจและงาน

9.การสรุปรายงานการตรวจติดตามที่ถูกใจนาย, วัดผลได้

10.การติดตามปิดประเด็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

11.กรณีศึกษา : ตัวอย่างการตรวจติดตามภายใน ที่วัดผลได้จริง

 

ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมสัมมนา

- QMR, ผู้บริหารองค์กร, ผู้ดูแลควบคุม QMS

- คณะกรรมการผู้ตรวจติดตามภายใน

- หัวหน้างาน/ ผู้จัดการ

- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 

ค่าใช้จ่ายสัมมนา

2,500 บาท / ท่าน

พิเศษ มา4 ท่าน จ่ายเพียงแค่ 3 ท่าน

 

ราคานี้รวม

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

- ฟรี Checklist Internal Audit ISO 9001:2015  

- ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

 - ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

CV วิทยากร   คลิ๊กที่นี่ 

 

 

 

Visitors: 102,667