บริการดูแลระบบบริหารงานคุณภาพISO9001:2015&ISO14001:2015&IATF16949:2016

ราย 6 เดือน / รายปี         

 

 การผลักดันให้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบและยกระดับองค์กรสู่ระดับสากลสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือภายในองค์กรและที่ขาดไปเสียไม่ได้ คือ ผู้ที่รับผิดชอบในขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้มีการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆและป้องกันการเกิดซ้ำอย่างเป็นระบบด้วยประสบการณ์ในการดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปีในการเป็น QMR (Quality Management Representative) และในด้านการเป็นที่ปรึกษา และตรวจให้การรับรองระบบ ISO 9001หลากหลายองค์กรจึงสะสมประสบการณ์ให้

กระผมนายอาณัติ น้อมเศียร ขอนำเสนอ บริการดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอ บริการดูแล จัดทำและพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ โดยรายละเอียดของโครงการ นำเสนอไว้ในข้อเสนอโครงการฉบับนี้

 • ปรับปรุงเอกสารคุณภาพในระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
 • สร้างมาตรฐานการดำเนินงานของแต่ละแผนก
 • จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (MANAGEMENT REVIEW)
 • อบรมความรู้ความเข้าใจด้านระบบ ISO 9001:2015
 • อบรมคณะกรรมการตรวจติดตามภายในองค์กร (IQA)
 • นำทีม ตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษัทฯ
 • จัดเตรียม และ สรุปผล การตรวจติดตามภายในองค์กร
 • กำหนด ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพภายในองค์กร (KPIs)
 • ติดตามแผนการดำเนินการ สรุปผล KPIs แต่ละเดือน
 • ติดตามผลการตอบกลับ Corrective Action Request (CAR)
 • ประสานงานติดต่อหน่วยงานให้การรับรอง (CB-Certify Body)
 • รายงาน Document Control Update
 • รายงาน Corrective Action Request
 • ดูแลระบบด้วยมืออาชีพ ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย สวัสดิการพนักงานประจำ
 • ระบบได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงระบบการควบคุมเอกสารให้เป็นแบบลดการใช้กระดาษ (E-document) (ถ้าต้องการ)
 • ไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลาการ Audit จากหน่วยงานภายนอก (CB)
 • มีการรายงานผล ประสิทธิภาพของการจัดการอย่างเป็นระบบ

ตัวอย่าง Action plan Maintain QMS for ISO 9001:2015

ให้บริการ เดือนละ 4 วัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

หัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้ แผนการดำเนินงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.ประเมินความเสี่ยงและโอกาส ระดับบริษัทองค์กรและหน่วยงาน
เอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยงและโอกาศประจำปี                        
2.กำหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
 Vision, Mission, Policy, Objectives, KPIs
                       
3.ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน
เอกสารรายงานการประเมิณความเสี่ยงและโอกาสประจำปี                        
4. สำรวจความเป็นปัจจุบันเอกสาร การจัดการระบบมาตรฐานแต่ละแผนกหน่วยงาน เอกสารมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน
                       
5.ติดตาม สรุปผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ
 รายงานวัตถุประสงค์คุณภาพ ในแต่ละไตรมาส
                       
6.ดำเนินกิจกรรม ตรวจติดตามภายใน ( Internal audit )
 รายงานผลการตรวจติดตาม
                       
7.ติดตามการแก้ไขประเด็น ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001
 รายงานการดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                       
8.ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
                       
9.ตรวจรับรองระบบ ISO 9001:2015
รายงานการตรวจรับรองระบบ ISO 9001:2015
                       
10.ดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องจาก CB audit
รายงานการดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                       
Visitors: 64,364