การจัดการบริหาร CAR ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ


(Effectiveness CAR Management for Envionment Management System)

Code 5183

           การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การดำเนิน

การขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  ดังนั้นค้นหาต้นตอของปัญหา ( Root Cause)

จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อขจัดสาเหตุที่เเท้จริงและเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการเกิดซ้ำของปัญหาเดิมๆ  ไม่สามารถทำการ

แก้ไขปัญหาที่ต้นตอได้อย่างแท้จริง  ทำให้ปัญหาที่เคยแก้ไขไปกลับมาเกิดซ้ำขึ้น

ได้ด้อีก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่หากไม่ดำเนินการ

แก้ไขและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอาจมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบริษัท

และชุมชน

 

วัตถุประสงค์ 


1. เพื่อให้การแก้ไขข้อร้องเรียน CAR เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน และสอดคล้องกับ

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่าง

ถูกวิธี

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการสืบค้นหา  สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและกำหนดมาตร

การ การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

4 เพื่อฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถลดการเกิดซ้ำของปัญหาเดิมๆ ได้

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  และ

ช่วยให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้
        

เนื้อหาการอบรม


1. ข้อกำหนด ISO 14001:2015  ว่าด้วยเรื่อง  NC , CAR

2. นิยามความหมายและความแตกต่างของ NC , CAR

3. ขั้นตอนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ ตาม ISO14001:2015

4. เทคนิคการระบุปัญหารายละเอียดของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน

5. เทคนิคการค้้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

6. เทคนิคการประเมินความรุนแรง และผลกระทบของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

7. การกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

8. การกำหนดแผนการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เทคนิคการแก้ไขและ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ

10 เทคนิคการป้องกันการเกิดซ้ำ  ของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

11. การวัดผลและวิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรม  Corrective Action ด้าน

สิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของหลักสูตร

* เน้นการยกตัวอย่าง  กรณีศึกษากิจกรรมกลุ่ม

* เน้นการแก้ไขปัญหาจากหน้างานจริง

ระยะเวลาอบรม     1   วัน

ผู้เข้าอบรม                
ไม่เกิน 40  ท่าน
 Visitors: 102,667