จัดสัมมนา การควบรวมระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

 

การควบรวม ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 

 อบรมวันที่    26  มิถุนายน 2567             

 เวลา 9.00น.-16.30 น.       

 รูปแบบการอบรม : ออนไลน์


        ลูกค้านิติบุคคล 
 2,300 / ท่าน     ลูกค้าบุคคลธรรมดา   2,000/ ท่าน

        พิเศษ  ลูกค้านิติบุคคล ลงทะเบียนครบ 3 ท่าน

        เหลือจ่ายเพียงท่านละ 2,000 บาท

        ดาวน์โหลด      โบวชัวร์หลักสูตรอบรม , ประวัติวิทยากร     
                                                                                       
   
                                                                                                                                       

 

เนื้อหาการอบรม

1. การเปลี่ยนแปลงประเด็น AMD 1 :2024 Climate  action changes

2. บริบทองค์กร

3. การประเมินความเสี่ยงตาม AMD 1 :2024 Climate  action changes

4. ความเป็นผู้นำ และนโยบายในบริษัท

5. การกำหนด เป้าหมาย และแผนการจัดการ

6. การจัดการทรัพยากร

7. การควบคุมการปฏิบัติการ  ดำเนินการ

8. การวัด วิเคราะห์  ประเมินผล

9. การทบทวน ปรับปรุง และเเก้ไขอย่างต่อเนื่อง

10. กิจกรรม : การประเมินความเสี่ยง  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate action changes )

 

จุดเด่นของหลักสูตร :

 - เน้นการสร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้ารับการอบรม

 - ถ่ายทอดจากประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาระบบและผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015&ISO14001:2015:ISO45001:2015 & IATF16949:2016 
องค์กร กว่า 20 ปี

 

ผู้ควรเข้าอบรม :  

 - ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน  การดำเนินงาน  การรักษา การกำกับดูแล  และการตรวจประเมิน

 - บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ


ราคารวม :

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม PDF.FILE

- ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้


- ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองของ GSMs หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  PDF.FILE

 

สำรองที่นั่ง

โทร  084-8950440 ,089-9258315

อีเมล์  marketing.actcenter@gmail.com 

                                                                                                                   
 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,666