งานสัมมนา APQP 3rd EditionAdvanced Product Quality Planning (APQP)

APQP 3rd Edition

 

อบรมวันที่     16 กรกฎาคม 2567             เวลา 9.00น.-16.30 น.       

สถานที่อบรม: บางนา  จ.กรุงเทพมหานคร

 

               หลักสูตรนี้กล่าวถึงองค์ประกอบทั้งหมดของ APQP รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเป็น APQP 3rd Edition และการกำหนด ประยุกต์ใช้ในองค์กรของคุณ

โดยกล่าวถึงภาพรวม 5 ขั้นตอนของ APQP และวิธีการจัดการ วางแผน การพัฒนา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่

   หลักสูตรหนึ่งวันนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคู่มือ AIAG APQP ฉบับที่ 3 และความเชื่อมโยง

กับข้อกำหนด PPAP ฉบับที่ 4        

 

วัตถุประสงค์

1. ระบุข้อมูลการเปลี่ยนผ่านสำหรับการใช้คู่มือ อ้างอิง APQP ฉบับที่ 3 (APQP 3rd Edition)

2. กำหนด 5 ขั้นตอนของ APQP สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และความสัมพันธ์กับการจัดการโปรแกรมรวมถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในทีม APQP

3. เรียนรู้วิธีการนำรายการตรวจสอบไปใช้งาน (Check list) ระหว่างการเปิดตัวใช้งาน APQP

4. อธิบายบทบาทของความเป็นผู้นำ และการประยุกต์ใช้ตัวชีวัด APQP

5.กำหนดการจัดการ และหารแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้

1 อธิบายแบบจำลองและกระบวนการวางแผนด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ( APQP )

   1.1อธิบายโมเดล APQP

   1.2การเขียน APQP 5 ขั้นตอน

   1.3อธิบายความสำคัญของวิศวกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

   1.4เชื่อมโยง APQP และ IATF16949:2016

2 ระบุ input / output หลัก 5 ขั้นตอนของ APQP และอธิบายความสำคัญของแต่ละขั้นตอน

   2.1 ระบุ Input /Out put ของ APQP ทั้ง 5 ขั้นตอน

   2.2 อธิบายวิธีการ เครื่องมือ และเทคนิคการใช้งานที่อาจใช้ระหว่าง APQP

3 การใช้รายการตรวจสอบ APQP (ภาคผนวก A – Product Quality Planning Checklists)

   3.1 การกำหนดรายการตรวจสอบ APQP

   3.2 ความเชื่อมโยงกับแผน APQP กล่าวคือสามารถบรรลุผล ส่งมอบได้

   3.3 จัดอันดับ / ให้คะแนนการรายตรวจสอบ APQP

4 การจัดการ Gate Reviews ( ภาคผนวก B – Gate Reviews)

   4.1 ความสำคัญในการทบทวน Gate Review และใครบ้างควรเข้าร่วม

   4.2 การสร้างวาระการประชุม และการเตรียมการทบทวน Gate Review

   4.3การดำเนินการทบทวน Gate Review

5 การใช้บทบาทของผู้นำ และตัวชี้วัด APQP (Appendix C – Analytical Techniques)

   5.1 บทบาทของผู้นำ APQP

   5.2 เมตริก APQP และการใช้ GYR จากรายการตรวจสอบ

   5.3การใช้เทคนิควิเคราะห์ต่างๆ

 

เนื้อหาการอบรม

 

1. ภาพรวมของ APQP

2. การประกาศเริ่มต้นใช้งาน APQP 3rd Edition ( APQP Program Launch )

3. อธิบายขั้นตอนกระบวนการ APQP อย่างละเอียด และวิธีนำไปใช้งานกับองค์กร

4. 5 ขั้นตอน APQP และ Input / Out put ที่เกี่ยวข้อง

5. APQP Checklists และการเชื่อมโยงกับแผน APQP

6. การระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ APQP

7. อธิบาย และอภิปราย ตัวอย่างกระบวนการ APQP ในประเด็นต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ

8. ความคาดหวังและแนวทางสำหรับ Gate Management

9. บทบาทของการเป็นผู้นำ และการวัดผลโปรแกรม APQP Program Metrics และการใช้ GYR จากรายการตรวจสอบ

10. แผนการลดความเสี่ยง

11. OEE – ประสิทธิผลของอุปกรณ์โดยรวม

12. การตรวจสอบย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข

 

จุดเด่นของหลักสูตร :

 - เน้นการสร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้ารับการอบรม

 - ถ่ายทอดจากประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาระบบและผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015&ISO14001:2015:ISO45001:2015 & IATF16949:2016 
องค์กร กว่า 20 ปี

   

ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมการอบรม

1.ผู้จัดการ

2.วิศวกรด้านการออกแบบ คุณภาพ และการผลิต

3.บุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงในการเตรียม ประกอบ หรือตรวจสอบส่วนประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ PPAP

4.ผู้ตรวจสอบและผู้รับผิดชอบเอกสาร PPAP ของผู้รับเหมาช่วง

 

รูปแบบการอบรม

– บรรยาย 30% Workshop 70%

 

ราคารวม :

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม

- อาหารกลางวัน กาแฟ ขนมเบรก 

- ราคานี้รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองของ GSMs หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  

 

สำรองที่นั่ง

โทร  084-8950440 ,089-9258315

อีเมล์  marketing.actcenter@gmail.com 

Line ID : Marketingactcenter

ดาวน์โหลด      โบวชัวร์หลักสูตรอบรม , ประวัติวิทยากร               

                                                                                                     
 

 

Visitors: 106,574