control plan 1st EditionControl Plan 1st Edition  

 

อบรมวันที่     24 กรกฎาคม 2567             เวลา 9.00น.-16.30 น.       

สถานที่อบรม: บางนา  จ.กรุงเทพมหานคร

 

เนื้อหาการอบรม     

                หลักสูตรการฝึกอบรม Control Plan 1st Edition กล่าวถึงภาพรวมว่าแผนควบคุมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ APQP และเอกสารที่ยังคงความเป็นปัจจุบัน

 ซึ่งพัฒนาเพื่อรวบรวมการปรับปรุง และบทเรียนที่ได้รับ เมื่อเกิดขึ้น สร้างขึ้นอย่างไร ตามขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 (Prototype, Pre- Launch, and Production)

              หลักสูตรหนึ่งวันนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคู่มือ AIAG Control Plan 1st Edition และ

 การเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของ APQP ฉบับที่ 3

 

วัตถุประสงค์

 1.1 สามารถพัฒนาแผนการควบคุมในแต่ละระยะ (Prototype, Pre-launch, Safe Launch, Production) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1.2 อธิบายข้อมูลขั้นต่ำที่ควรป้อนในแผนควบคุม

 1.3 ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการนำ APQP ไปใช้และดำเนินการตามกระบวนการ FMEA ให้เสร็จสิ้นเพื่อสร้างแผนควบคุม

 1.4 ระบุและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังการพัฒนา

 1.5 ใช้แบบฟอร์มและรายการตรวจสอบ

 1.6 Control Plan Checklist

 1.7 ใบงานลักษณะพิเศษ

 1.8 ใช้เทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อการใช้แผนควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.9 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการแบบ ย้อนกลับ Reverse PFMEA

 1.10 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาและจัดการแผนการควบคุม

 1.11การตรวจสอบกระบวนการแบบหลายชั้น (LPA)

 1.12การใช้ Family FMEA และ Foundation FMEAs

 1.13แผนการควบคุมในกระบวนการอัตโนมัติขั้นสูง

 1.14 Reaction Plans and CAPA

 1.15การควบคุมการจัดเก็บและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 1.16การจัดการความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุม

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้

 1 อธิบายวัตถุประสงค์ของแผนควบคุม

 1.1 ทำความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของแผนควบคุมท่านสามารถ 2 จัดทำแผนควบคุม

 2 จัดทำแผนควบคุม

 2.1 ระบุข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นในแผนควบคุม

 2.2 ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับคอลัมน์ CP ท่านสามารถ 3 การเชื่อมโยงของ DFMEA/PFMEA และคุณลักษณะพิเศษ

 3 การเชื่อมโยงของ DFMEA/PFMEA และคุณลักษณะพิเศษ

 3.1 กำหนดการจำแนกประเภทตามคุณลักษณะ

 4  แผนควบคุมที่เชื่อมโยงกับ PFMEA

 4.1 ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง PFMEA และ CP

 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

 1. พื้นฐานของการพัฒนาแผนควบคุมและการดำเนินการ

 2. คำจำกัดความ แนวคิด และการเชื่อมโยงที่สำคัญกับ APQP และ FMEA

 3. การใช้ Family FMEA และ Foundation FMEAs

 4. วิธีการจัดการอุปทานแบบกำหนดทิศทาง

 5. ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแผนควบคุม

 6. อธิบายขั้นตอนกระบวนการแผนการควบคุมโดยละเอียดและวิธีการนำไปใช้ในองค์กรที่แตกต่างกัน

 7. เจ้าของกระบวนการสำหรับ APQP และแผนการควบคุม

 8. การพัฒนาข้อมูลแผนควบคุม

 9. แผนการควบคุมการทำงานซ้ำและการซ่อมแซม

 10. แผนการควบคุมและการตรวจสอบย้อนกลับแบบสองทิศทาง

 11. คุณลักษณะการส่งผ่าน (PTC)

 12. ขั้นตอนแผนการควบคุม (Prototype, Pre-launch, Safe Launch, Production)

 13. การใช้แผนควบคุมอย่างมีประสิทธิผล

 14. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการแบบ ย้อนกลับ Reverse PFMEA

 15. การตรวจสอบกระบวนการแบบหลายชั้น (LPA)

 16. แผนการควบคุมในกระบวนการอัตโนมัติขั้นสูง

 17. แผนตอบโต้และ CAPA

 18. การควบคุมการจัดเก็บและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 19. การจัดการความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุม

 

 ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้จัดการ

 2. วิศวกรด้านการออกแบบ คุณภาพ และการผลิต

 3. บุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงในการเตรียม ประกอบ หรือตรวจสอบส่วนประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ PPAP

 4. ผู้ตรวจสอบและผู้รับผิดชอบเอกสาร PPAP ของผู้รับเหมาช่วง

 

ลูกค้าต้องจัดเตรียม

 – Drawing

– Main Process Flow Chart และ Element Process Flow Chart

– Control Plan Special Characteristics

– Characteristics Matrix

– PFMEA

– รายชื่อเอกสารคู่มือการทำงาน ( WI )

 

รูปแบบการอบรม

– บรรยาย 30% Workshop 70%

 

จุดเด่นของหลักสูตร :

 เน้นการสร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้ารับการอบรม

 

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 40 ท่าน

การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4, 

 

รูปแบบการอบรม

– บรรยาย 30% Workshop 70%

 

ราคารวม :

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม

- อาหารกลางวัน กาแฟ ขนมเบรก 

- ราคานี้รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองของ GSMs หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  

 

สำรองที่นั่ง

โทร  084-8950440 ,089-9258315

อีเมล์  marketing.actcenter@gmail.com 

Line ID : Marketingactcenter

ดาวน์โหลด      โบวชัวร์หลักสูตรอบรม , ประวัติวิทยากร               

                                                                                                     
 

 

Visitors: 106,574