ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint )

 

หลักสูตรอบรมด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์  4  ข้อ

 

ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน

 

1.ความรู้พื้นฐานด้านก๊าซเรือนกระจก & คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน                                                                                                                                           อบรม   1  วัน


 2.การจัดการองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ( Carbon Neutrality                                                                                                                               อบรม   1  วัน


 

 

Carbon Footprint for  the Organization : CFO / Corporate Carbon Footprint : CCF

 

1.การจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  ตามมาตรฐาน ISO  14064-1:2018                                                                                                                                อบรม   1  วัน


2.การจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  ตามมาตรฐาน CFO ของ  อบก.  “ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ( องค์การมหาชน )”                                                อบรม   1  วัน


3.การคำนวณ  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO  14064-1:2018                                                                                                                            อบรม   1  วัน


 4.การคำนวณ  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  ตามมาตรฐาน CFO ของ  อบก.  “ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ( องค์การมหาชน )”                                          อบรม   1  วัน


 

 

 

Carbon Footprint  of Products : CFP /  Product Carbon Footprint : CPF

 

1.การจัดการก๊าซเรือนกระจก  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  ตามมาตรฐาน  ISO14067 : 2018 & อบก.                                                                                     อบรม   1  วัน


 2.การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  ( Life Cycle  Assessment  : LCA )                                                                                                                              อบรม   1  วัน


 

 

 

 Carbon Credit

 

1.การจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อพัฒนาสู่  Net Zero                                                                                                                                                                    อบรม   1  วัน


 2.การจัดการคาร์บอนเครดิต  ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน  T-VER ของ อบก.                                                                                   อบรม   1  วัน


 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 106,574