GSMs  เป็นพันทมิตรกัหน่วยงานให้การรับรอง ในการตรวจประเมินหรือตรวจติดตามในมาตรฐานต่างๆ โดยทีมงานที่มี

คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดและมีประสบการณ์การตรวจรับรองมาแล้วกว่า 10 ปีจึงทำให้การตรวจเป็นไปอย่างมืออาชีพยืดหยุ่น

ลดความกังวลเรื่องประเด็นความไม่คล้องที่ไม่เหมาะสม และงบประมาณไม่บานปลาย

ระบบที่ให้บริการตรวจให้การรับรอง

ประโยชน์ของการขอการรับรองระบบ

 ด้านการยอมรับจากลูกค้า

- ใบรับรองเป็นการยืนยัน ถึงมาตรฐานการจัดการขององค์กร เพื่อให้เกิดการยอมรับของลุกค้า

- สร้างภาพลักษณ์ที่กับองค์กร

- สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า

 

ด้านหน่วยงานราชการ

- สามาถรถเข้าถึงสิทธิการซื้อขาย หรือประมูลงานภาครัฐ

 

ด้านผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ

เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันอย่างเเพร่หลายช่วยให้ท่านได้เปรียบทางการเเข่งขัน ทางธุรกิจได้

- ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ และจัดการกับความเสี่ยง

- มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในการทำกำไร และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

- พัฒนาระบบการทำงานในองค์กรให้เกิดความชัดเจนขึ้น ลดการเกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

- สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทว่ามีความใส่ใจถึง คุณภาพ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

ประโยชน์ต่อบุคคลากรในองค์กรของท่าน

- มีความรู้ความเข้าใจ มีการทำงานเป็นระบบ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ชัดเจน

- ลดความขัดแย้ง ในการทำงานเป็นทีม

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 106,574