มาตรฐาน ISO คืออะไร

 

           มาตรฐาน ISO เป็นที่ให้การยอมรับในระดับสากล มีความเกี่ยวข้องกับด้านผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิต การให้บริการการส่งมอบ จัดหา

วัตถุดิบ มาตรฐานสากลนี้มีความเกี่ยวข้องหลากหลายกิจกรรม

           มาตรฐานได้ถูกเขียนขึ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากภูมิปัญญาของผู้ที่มีความชำนาญเฉาะทาง กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ พวกเขาเป็นตัวแทนของผู้คน

จำนวนมาก ที่รู้และเข้าใจความต้องการ เช่น ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ซื้อ ลูกค้า สมาคมการค้า ผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เหมาะสมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ประโยชน์ ของมาตรฐาน

 

 

ISO ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ตอบคำถามโดยพื้นฐาน:

วิธีที่ดีที่สุดในการทำสิ่งนี้คืออะไร?”

 

 เมื่อกล่าวที่สิ่งเหล่านี้และอื่นๆ   มาตรฐานสากลหมายความว่า ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนปลอดภัย   มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพดี

 

ISO กับองค์กรขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่


ISO เป็นมาตรฐานสากลที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

และได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ๆระบบมาตรฐานจะช่วยให้

 

 

 

 

 

                            ระบบมาตรฐานที่ให้บริการที่ปรึกษา (Standard System)

การขอการรับรองระบบช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร 

        บริการให้คำปรึกษาการออกแบบ จัดทำ แบบครบวงจร ตั้งแต่การฝึก

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง กลยุทธ์ การ

กำหนดบทบาทหน้าที่ สายการบังคับบัญชา การเขียนเอกสารขั้นตอน

มาตรฐาน ไปจนถึง การตรวจติดตามภายในองค์กร และการประชุมทบทวน

ฝายบริหาร สำหรับระบบมาตรฐาน อาทิ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001,2015, ระบบบริหารงาน

คุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016, ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

        ออกแบบ ระบบต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กรที่มีความแตก

ต่างกันทั้งในเรื่องรูปแบบ ขนาด ความซับซ้อน เอกสารง่าย ใช้งานได้จริง

ยืนยันผลผ่านการรับรอง 100%

 

 

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการรับคำปรึกษาจาก ACT.center

1. ได้รับการรับรอง ไม่เสียเวลา เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. แผนงานยืดหยุ่น เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร

3. การจัดเตรียมเอกสาร รวดเร็ว ถูกต้อง มีแบบฟอร์ม ครบถ้วน ลดความยุ่งยากในการออกแบบเอกสาร

4. มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ จากทีมทีปรึกษา ACT.center ในช่วงการจัดทำระบบฟรี

5. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน (CAR )จากการตรวจให้การรับรองจาก CERTIFY BODY ทีมที่ปรึกษา ACT.center ช่วยแก้ไข

 จนได้รับการรับรอง ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

6. มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ พร้อมได้รับ ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม

7. ทีมที่ปรึกษา ตรวจประเมินความพร้อมก่อนการรับรอง (PRE-AUDIT ) 

8. AFTER SERVICE หากมีข้อสงสัยใดๆ ต้องการคำปรึกษา ยินดีให้คำปรึกษา ผ่านทาง EMAIL ,LINEหรือโทรเข้ามา

   พูดคุยปรึกษาได้ ใน 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง 

Visitors: 70,321