• การขอการรับรองระบบช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร บริการให้คำปรึกษาการออกแบบ จัดทำ แบบครบวงจร ตั้งแต่การฝึก อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง กลยุทธ์ การ กำหนดบทบาทหน้...

  • ACT.center ให้บริการในการตรวจประเมินหรือตรวจติดตามในมาตรฐานต่างๆ โดยทีมงานที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดและ มีประสบการณ์การตรวจรับรองมาแล้วกว่า 10 ปีจึงทำให้การตรวจเป็นไ...

  • ตัวอย่าง Action plan Maintain QMS for ISO 9001:2015 ให้บริการ เดือนละ 4 วัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี หัวข้อ ผลลัพธ์ที่ได้ แผนการดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก...


 

Visitors: 64,367