รวมกฎหมายความปลอดด้านการทำงานภายใต้พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

       

 • คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๒๕๗ / ๒๕๖๐ 

        เรื่องแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 • ประกาศกระทรวงแรงงาน

        เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล  พ.ศ.๒๕๕๔

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่องกำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๔

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่องสัญญานเตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๓. กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร การจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน         
       เรื่องบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
       เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

 

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ฉบับที่ ๒)

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

 

๔.กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘


 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
       เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า     

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
         เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่๒)
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
       เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข การจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

๕. กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๘

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่องมาตรฐานความเข้มของเเสงสว่าง

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่าง  หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ ๒)

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ


๗. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓


 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง กำหนดแบบแจ้งสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนสถานที่การทำงานประดาน้ำของลูกจ้าง
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาการตรวจสุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง โรคที่ห้ามทำงานประดาน้ำ
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมให้ลูกจ้างซึ่งทำงานประดาน้ำปฏิบัติตามตารางเมตรฐานการดำน้ำ การลดความกดดัน และการพักเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนลงไปทำงานใต้น้ำครั้งถัดไป
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีลูกจ้างซึ่งทำงานประดาน้ำ  เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ หรือเเพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลและอุปกรณ์สำหรับงานประดาน้ำ
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง หลักสูตรการทดสอบลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์สำหรับงานประดาน้ำ

๘. กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓


 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง กำหนดงานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน  การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข
๑๒. กฏกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔


 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
       เรื่อง แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญ หรือใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเเบียนบุคคลแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาต  ใบเเทนใบอนุญาต  หรือการต่ออายุใบอนุญาตของนิติบุคคล  ใบสำคัญ  ใบเเทนใบสำคัญ  ใบอนุญาติและใบแทนใบอนุญาต

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง การแจ้งกำหนดการให้บริการ  และรายงานการสรุปผลการให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต    ๑๖.กฏกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕


 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง การแจ้งขึ้นทะเบียน  การพ้นตำแน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
        เรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
       เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
       เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
      เรื่องหลักสูตรอบรม  คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับเทคนิค   
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมหัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฉบับที่  2 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 102,667